Kanepi Vallavolikogu istungid

Kanepi Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul kord kuus kuu kolmandal teisipäeval. 

23. jaanuar 2018 Päevakord

20. veebruar 2018 Päevakord

20. märts 2018 Päevakord

17. aprill 2018 Päevakord

15. mai 2018 Päevakord

19. juunil 2018 algusega kell 15:00 Saverna raamatukogus, asukohaga Kooli tee 5, Saverna küla.

Päevakorra projekt:

1. Kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine. Ettekandja Kadri Kaska  Lisa

2. Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ettekandja Kadri Kaska

3. Kanepi Gümnaasiumi põhimäärus. Ettekandja Kerli Koor

4. Saverna Põhikooli põhimäärus. Ettekandja Kerli Koor

5. Krootuse Põhikooli põhimäärus. Ettekandja Kerli Koor

6. Krootuse Põhikooli arengukava aastateks 2018-2021. Ettekandja Andrus Seeme Lisa

7. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord. Ettekandja Andrus Seeme

8. Koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevuse delegeerimine. Ettekandja Andrus Seeme

9. Kanepi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Kaida Vool. Kaasettekandja Marek Kamla Lisa 1 Lisa 2 Lisa 3

10. Valgjärve valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Kaida Vool. Kaasettekandja Marek Kamla Lisa

11. Kõlleste valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Kaida Vool. Kaasettekandja Marek Kamla Lisa

12. Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskiri. Ettekandja Urmas Kolina

13. Arvamuse andmine Laiavangu kruusakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks. Ettekandja Urmas Kolina Lisa

14. Arvamuse andmine Sõreste IV liivakarjääri korrastamistingimuste koostamiseks. Ettekandja Urmas Kolina Lisa

15. Arvamuse andmine Laiavangu kruusakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja otsuse eelnõu kohta. Ettekandja Urmas Kolina Lisa

16. Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord. Ettekandja Urmas Kivirand

17. Avaldused ja kohal algatatud küsimused

18. Vallavanema infominutid