Sotsiaaltoetused ja teenused

VALLA EELARVEST MAKSTAVAD SOTSIAALTOETUSED:

Sünnitoetus 1000 eurot (lapse sünni registreerimisel makstakse 500 eurot ja lapse üheaastaseks saamisel 500 eurot).Toetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal (edaspidi taotleja), kelle elukohana on vähemalt 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kanepi vald ning lapse elukoht on registreeritud Kanepi valda alates sünnist. Lapse eestkostja puhul ei kehti Kanepi vallas kuue kuu elamise nõue.

Matusetoetus 250 eurot.

Esimesse klassi astuja toetus 200 eurot igale Kanepi valla kooli 1.klassi astujale.

Jõulupakid eelkooliealistele lastele.

Koolilõputoetus Koolilõputoetust makstaksepõhikooli lõpetamisel  igale Kanepi valla kooli lõpetajale, olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast toetust ei maksta. Koolilõputoetust kutse-ja keskhariduse omandamisel makstakse igale kuni 21-aastasele. koolilõpetajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kanepi vald. Koolilõputoetus on 80 eurot.

Toetus õpilaste prilliklaaside ostuks kuni 70 eurot eelkooliealistele ja üldharidus- või kutseõppeasutuses õppivatele lastele kuni 19-aastaseks saamiseni üks kord aastas. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta lõpuni

Laste- ja noortelaagri toetus toimetulekuraskustes või 4- ja enama lapsega perede lastele  laagrikulude omaosaluse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks katteks üks kord aastas.

Haigla voodipäevatasu toetus lastele kuni 19.aastaseks saamiseni (õppimise korral õppeaasta lõpuni), vanadus- ja töövõimetuspensionäridele Põlva Haiglas viibides haigla poolt esitatud arve alusel ning teistes haiglates viibides vallale esitatud kuludokumendi ja avalduse alusel.

Küttetoetus kuni 200 eurot mittetöötavale vanadus- või töövõimetuspensionärile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja metsamaa ning kuu sissetulek jääb alla kahekordse toimetulekutoetuse piirmäära (300 eurot).

Transporditeenuse toetus vähekindlustatud  isikutele kuludokumentide alusel, kes oma tervislikust seisundi tõttu ei saa kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot  ning kelle puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad .

Ühekordne toetus ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks majanduslikult vähekindlustatud isikule või perele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks.  

Hooldajatoetust puudega täisealise isiku hooldajale 25 eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot kuus.

Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus (pideva hooldusvajaduse korral 140 eurot kuus).

Sotsiaaltoetuse taotlusvorm

RIIKLIKUD TOETUSED:

Toimetulekutoetuse  arvestamisel on  toimetulekupiiri määr alates 01.01.2019 üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Toimetulekupiir perekonna igale alaealisele liikmele on 180 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 120 eurot kuus.

Eluruumi kohandamise toetus