« Tagasi

Avalik konkurss haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks. Haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on Kanepi valla koolieelsete lasteasutuste, haridusasutuste ja avatud noortekeskuste töö koordineerimine ja järelevalve teostamine ning hariduspoliitika väljatöötamisele, edasiarendamisele ja elluviimisele kaasaaitamine.

Peamised teenistusülesanded:

 • esindab valda alus-, põhi- ja keskhariduse, täiskasvanute koolituse ja noorsootöö küsimustes ja osaleb haridus- ja noorsoopoliitika väljatöötamise protsessis;
 • nõustab üldhariduskoolide direktoreid, õppealajuhatajaid/õppejuhte, õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid hariduskorralduslikes ning õppe-ja kasvatustöö küsimustes;
 • nõustab ja koordineerib koolieelsete lasteasutuste koostööd ja osaleb nende tegevuse analüüsimisel ning planeerimisel;
 • kontrollib koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides õigusaktide ning riikliku järelevalve ettekirjutuste täitmist õppe- ja kasvatustöö küsimustes. Teostab koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja avatud noortekeskustes teenistuslikku järelevalvet;
 • koordineerib huvihariduse alast tööd. Korraldab huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise ning jälgib kava täitmist.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus hariduse valdkonnas.
 • ametialased teadmised ja oskused, kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide tundmine ja valdkonnaga seonduvate õigusaktide tundmine.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel.
 • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus.
 • autojuhilubade olemasolu.
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kandidaadile esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Omalt poolt pakume huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Töötamise koht: Kanepi vald.

Töökohale kinnitatud põhipalk: 1470 eurot.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. novembriks 2019. a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee. 

Kontaktisik: vallavanem Piret Rammul vallavanem@kanepi.ee telefon 5232601