« Tagasi

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad

  • 04.11.2020 kell 13 Krootuse külakeskuses, Pargi 3, Krootuse küla, Kanepi vald
  • 04.11.2020 kell 15 Saverna külakeskuses, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
  • 04.11.2020 kell 17 Kanepi Seltsimajas, A. Weizenbergi tn 31, Kanepi alevik, Kanepi vald

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.08.2020–21.09.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/et/uldplaneering ja vallas kohapeal.

Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid ja vajadusel leevendusmeetmed.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Palume osaleda oma piirkonna arutelul ja ohutuse tagamiseks kanda võimalusel maski.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kanepi Vallavalitsusest: maaspetsialist Kadri Kaska, e-posti aadress kadri@kanepi.ee, tel 797 6315.

Kanepi valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõule tehtud ettepanekud ja valla vastusseisukohad