« Tagasi

KIK poolne toetusmeede eraisikute kinnistu vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks reoveekogumisaladel

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas laiendatud eraisikutele suunatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse meetme. Võrreldes varasemaga on võimalik taotleda vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks toetust ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel asuvatele kinnistutele, mis laiendab tunduvalt võimalike taotlejate hulka.

Kogu taotlusvooru eelarve Eesti peale kokku on 17 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Eelarvest on selle aasta aprilliks rahastusotsustega kaetud juba 7,6 miljonit eurot. Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Kas kinnistu asub reoveekogumisalal on võimalik kontrollida KIK-i kodulehel oleva otsingumootoriga, samuti keskkonnaregistrist. AS Võru Vesi pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid järgnevates reoveekogumisalades: Võru (Võru linn ja Võru valla lähiümbrus), Väimela, Parksepa, Puiga, Orava, Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu, Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe, Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre, Uue-Antsla, Kanepi, Põlgaste, Saverna ja Krootuse. Moodustamisel on reoveekogumisalad Maaritsa, Valgjärve, Kirumpää ja Võlsi. Lisaks on muutmisel mitmete reoveekogumisalade piirid, millega tegeleb hetkel Keskkonnaministeerium. Juhime tähelepanu, et reoveekogumisalasse ei kuulu alati terve linn, asula või küla, seega soovitame kontrollida kinnistu kuulumist reoveekogumisalasse KIK-i kodulehel.

KIK toetab reoveekogumisaladel elamu ühendamist ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamist või ümberehitamist ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamist või ümberehitamist. Kogumismahutitele ja omapuhastitele antakse toetust ainult piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole kinnistu varem liitunud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Liitumiseks ühisveevärgi või/ja -kanalisatsiooniga peab liituja esmalt esitama AS-ile Võru Vesi vormikohase liitumistaotluse, mida on võimalus esitada vee-ettevõtja kodulehel ja kontoris Ringtee tn 10. Seejärel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Juba peale liitumistingimuste väljastamist on võimalik esitada KIK-ile taotlus toetuse saamiseks. Ehitustöödega saab alustada alles peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist KIK-i poolt. Enne ehitustöid tuleb esitada AS-ile Võru Vesi liitumisprojekt ja sõlmida ära liitumisleping. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on rajatud torustikud, koostatud teostusjoonis, sõlmitud vee-ettevõtjaga teenusleping  ning esitatud KIK-ile toetuse saamise lõpparuanne.

Täpsemat informatsiooni toetusmeetme kohta on võimalik saada KIK-i ja AS-i Võru Vesi kodulehtedelt.

Toetuse saamiseks KIK-ist on võimalik esitada taotlus igal liitujal ise või volitada seda tegema AS Võru Vesi.

AS Võru Vesi pakub nn „võtmed kätte paketti" – esitab KIK-ile rahastamise taotluse, ehitab torustiku liitumispunktist hooneni, teeb teostusmõõdistuse ja esitab KIK-ile lõpparuande. Toetuse saamiseks pöörduda AS-i Võru Vesi poole aadressil Ringtee tn 10 Võru linn, e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334. Volitades AS-i Võru Vesi liitumisprotsessi teostama, tuleb suurenenud töömahu tõttu arvestada protsessi pikkuseks ca 9-10 kuud.

Aitame Teid asjaajamises!

 

AS Võru Vesi