Koduteenus

Kirjeldus:
Koduteenuseid osutatakse rahvastikuregistri järgi Kanepi vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja lähedased või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.
Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuseid taotlev isik esitab Kanepi Vallavalitsusele avalduse, milles kirjeldatakse ja põhjendatakse kõrvalabi vajadust. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud. Laekunud avaldused vaadatakse läbi 30 kalendripäeva jooksul.

Koduteenuse osutamiseks sõlmitakse leping vallavalitsuse ja kõrvalabi vajava isiku vahel kirjalikult, lepingu võtab teadmiseks ja täitmiseks hooldustöötaja. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva lepingu sõlmimise korraga.

Taotlemine:
Avadus koduteenuse taotlemiseks esitatakse paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalnõunikule vastuvõtuaegadel K 08.00-18.00 ja R 08.00-14.00.

Taotluse vorm