KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 2016-2019 KANEPI VALLAS

Alates 1. detsembrist 2016 teostab korraldatud jäätmevedu Kanepi vallas AS Eesti Keskkonnateenused.
 
AS Eesti Keskkonnateenused Lõuna regiooni klienditeenindus
Tähe 108, 51013 Tartu
Tel: 738 6700 ja üleeestiline infotelefoni lühinumber 1919 
Avatud E-R 9.00-17.00.
 
Korraldatud jäätmevedu vallas 1. detsembrist 2016 a
Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste vallad korraldasid riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud piirkonnas kolmeks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates käesoleva aasta 1. detsembrist. Alates ainuõiguse alguskuupäevast muutuvad kõik teised korraldatud jäätmeveoga hõlmatud teenustega seotud lepingud antud piirkonnas kehtetuks ja jäätmevaldajal puudub õigus anda korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle muule jäätmekäitlejale või vedada neid ise.
Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb jäätmeseaduse § 69 lõikest 1. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses veopiirkonnas. Jäätmevaldaja on kohustatud üle andma oma kinnistul tekkinud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed (antud juhul segaolmejäätmed ja paberijäätmed) üksnes jäätmevedajale, kellele on antud veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioon.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. Eesmärk saavutatakse regulaarse jäätmeveoga, mistõttu on kehtestatud minimaalsed jäätmeveosagedused: tiheasustusalal (Kanepi alevik ) tuleb jäätmeid vedada vähemalt kord nelja, hajaasustusalal vähemalt kord kaheteistkümne nädala tagant. Jäätmeveost saab mõjuva põhjuse olemasolul vabastada üksnes kohalik omavalitsus, kellele tuleb esitada vastav avaldus.
 
Lepingute sõlmimine
Eesti Keskkonnateenused AS saadab enne korraldatud jäätmeveo algust ( käesoleva aasta novembri lõpp või detsembri algus) kõigile jäätmeveoga liidetud jäätmevaldajatele eeltäidetud veolepingud. Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping. Lepingusse märkida oma kontaktandmed, mille kaudu on vedajal võimalik probleemide ilmnemisel kliendiga kiirelt ühendust võtta, salasõna, millega on kliendil telefoni teel võimalik teha lepingus muudatusi, näiteks tellida lisavedu, muuta kontaktandmeid. Eeltäidetud lepingus kajastatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning see Eesti Keskkonnateenused AS- ile tagasi saata. Jäätmevaldajad, kes soovivad eeltäidetud lepinguga pakutust erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht (suurus), veosagedus või konteineri laenutuse või ostusoov), tuleb teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping.
Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta jäätmeveost. Juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki kinnistul jäätmeid, on jäätmevaldajal õigus taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist, kohalikult omavalitsuselt, saates omavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse. Vastasel juhul jääb kinnistu jäätmeveoga liidetuks ja jäätmevaldaja võib mõne aja pärast ebameeldiva üllatusena avastada postkastist tühisõiduarve. Seetõttu on oluline juba enne korraldatud jäätmeveo algust need asjad korda ajada, teavitades asjaoludest nii jäätmevedajat kui ka kohalikku omavalitsust.
Kui jäätmevaldaja ei ole detsembri keskpaigaks mingil põhjusel jäätmeveolepingut kätte saanud, tasub võimalike segaduste vältimiseks jäätmevedajaga või vallaga ühendust võtta.
 
Veosagedus ja jäätmemahutid
AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel) – vajadusel on võimalik tellida lisavedu. Lisaks on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustatud kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisel saab soovi korral sobiva mahuti laenutada või osta AS- lt Eesti Keskkonnateenused – vastavast soovist palume meid eelnevalt kindlasti kirjalikult teavitada. 
Jäätmete kogumiseks tuleb jäätmevaldajal kasutada nõuetele vastavaid kaanega varustatud jäätmemahuteid, mida on võimalik tühjendada tõstemehhanismi abil jäätmeid kokkupressivasse jäätmeveokisse. Standardsete jäätmemahutite nõue tuleneb tühjendamisel kasutatavast vabapuistemeetodist, mille käigus haagitakse konteiner jäätmeveoki tõstemehhanismi külge. Eelmainitud meetodil tühjendades ei kuku nõu masina pressi ega purune konteineri koputamisel telje vastu.
Vastavalt Kanepi valla jäätmehoolduseeskirjadele võib jäätmete kogumiseks kasutada 1) plastist ja kaanega varustatud käsitsi teisaldatavaid 120 kuni 800 liitriseid ratastel kogumismahuteid; 2) metallist ja kaanega varustatud 1,5 m3 kuni 4,5m3 ratasteta kogumismahuteid; 3) lepingu sõlmimisel segaolmejäätmete kogumiseks jäätmevedaja poolt tarnitavad kuni 140 liitriseid jäätmekotte.
Tegelikkuses on kasutusel mitmesugused käsitsi valmistatud ja vanaaegsed metallmahutid, mida on võimalik tühjendada ainult käsitsi. Nõuetekohane on konteiner, mis vastab ettenähtud kindlatele minimaalsetele mõõtudele ning mille ees ülemine äär on umbes 5 cm kõrgune. Võttes arvesse töötajate ohutust, tühjendab Eesti Keskkonnateenused AS ainult standardile vastavaid mahuteid. Täpsemat informatsiooni jäätmemahuti parameetrite kohta saab Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditeenindusest aadressil Tähe 108 Tartu, klienditelefonilt 1919 või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.
Konteinerit soetades tuleks tähelepanu pöörata muuhulgas ka mahuti valmistusplastile, mis peaks vastu talvekülmadele ja UV- kiirgusele. Kindlasti ei sobi siseruumides kasutamiseks mõeldud konteinerid. Soovitatav on kasutada tuntud tootjate (SULO, OTTO) konteinereid. Kõige kindlam on soetada või rentida konteiner otse jäätmevedajalt.
 
Konteineri paiknemine ja juurdepääs
Kogumisvahend tuleb tühjenduspäeval paigutada mitte kaugemale kui 10 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Sõidutee laiuseks peab olema 3,5 meetrit ja kõrguseks 4 meetrit. 600-liitrised ja suuremad mahutid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt. Mahuti transportimist kaugemalt kui 10 m jäätmeveokini ja lukustamata värava või tõkkepuu käsitsi avamist on võimalik tellida tasulise lisateenusena, juhul kui jäätmevaldaja soovib kasutada mugavusteenust.
Kui graafikujärgsel jäätmeveopäeval ei ole korraldatud jäätmeveoga liidetud kinnistul konteinerit nähtaval või kättesaadavas kohas, fikseerib teenindav meeskond tühisõidu, mille kohta esitatakse jäätmevaldajale hiljem arve.
Talveperioodil ja kevadel teede lagunemise ajal võib tulla ette olukordi, kus kinnistule juurdepääs on raskeveokile raskendatud või võimatu. Asjatute tühisõitude vältimiseks palub Eesti Keskkonnateenused AS neid kindlasti enne veopäeva teavitada, kui teeolud ei võimalda kinnistule juurdepääsu.
 
Ettemakstud jäätmekoti teenus
Eesti Keskkonnateenused AS pakub oma klientidele, kelle kinnistule juurdepääs on seoses kehvade teeoludega raskendatud või võimatu, lahendust ettemakstud jäätmekotiteenuse näol. Korraga müüakse kliendile aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS- ga Eesti Keskkonnateenused tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik. Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta, mis on märgitud ka lepingu lisas. Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või kinnistu nimi. Tegu on 140-liitrise punast värvi kotiga, mis on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmeveo lepinguga võrreldes seisneb selles, teenuse hind sisaldab nii jäätmeveo kui ka koti hinda. Teenuse eest tasutakse ette, mistõttu arvet sellele ei järgne. Ühe ettemakstud koti hind koos käibemaksuga on 0, 32 €, millele lisandub veohind.
 
Ühismahutite kasutamine
Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, peavad sõlmima sellekohase ühiskokkuleppe omavahel ja määravad ühe lepingu poole, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest. Jäätmevaldajatel on lubatud kasutada jäätmete kogumiseks ühiseid kogumismahuteid. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmekäitluslepingu sõlmimiseks. Ühismahuti kasutamise kokkuleppe peavad uuesti tegema ka need jäätmevaldajad, kes juba varasemalt kasutasid ühist jäätmemahutit. Lepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahuti kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
 
Jäätmeveost vabastamine
Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehelt www.kanepi.ee /Juhtimine /Blanketid ja asjaajamine/ Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus (pdf).
(doc)
 
 
JÄÄTMEMAJANDUS
 
 
 
Info jäätmeveo korraldamise kohta:
AS Eesti Keskkonnateenused, tel. 1919; 738 67 00; ehitusjäätmed 738 67 08;