« Tagasi

Korteriühistute taotlusvoor on avatud 01.03-30.04.2021

Taotlusi saab esitada ajavahemikul  01. märts – 30. aprill 2021.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada vallavalitsusele paberkandjal või digitaalselt e-posti aadressile arendus@kanepi.ee.

Toetuse eesmärk on kortermajade, selle tehnosüsteemide ja ümbruse korrastamine ning jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

 

Toetatavad tegevused on:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

3) kortermaja puukuuri ehitamine;

4) üldkasutatavate korstnate korrastamine või uute ehitus ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

5) üldkasutatavate elektrisüsteemide korrastamine ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

6) kinnistul asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine ja/või korrastamine;

7) kortermaja katusekatte vahetus;

8) üldkasutatavate trepikodade ehitamine ja/või korrastamine;

9) ventilatsiooni süsteemide korrastamine;

10) mänguväljakute rajamine;

11) hoone ja selle konstruktsioonide või tehnosüsteemide ekspertiiside teostamine.

 

Toetuse taotlejaks võib olla Kanepi valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu. Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003.

 

Toetuse taotleja esitab Kanepi Vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgnevate dokumentidega:

1) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;

2) vähemalt kolmelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;

3) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;

4) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;

5) vajadusel joonised, fotod või illustratiivsed vaated;

6) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

 

Toetuse suurus on kuni 40% kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.

 

Taotlusvormid ja lisainfo on kättesaadavad Kanepi valla kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/korteriuhistute-toetus

 

Lisainfo Kanepi valla arendusnõunik Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-mail arendus@kanepi.ee

 

Eelmise aasta taotlusvoor näitas, et vajadus korteriühistute toetuse järele on suur ja probleeme ühisomandi remontimisel jätkub. 2020. aasta voorus laekus 17 taotlust. Toetust oli taotletud erinevatele  töödele kortermajades. Enim oli probleemiks amortiseerunud elektrisüsteem, trepikodade lagunenud uksed ja aknad. Mitmes majas sooviti renoveerida trepikodasid ja välja vahetada keldri aknaid. Suurema eelarvega projektidest oli esitatud kaks katuse vahetuse projekti, katlasüsteemi vahetuse projekt ja kaks taotlust kortermaja parkla laienduseks.  Probleeme oli ka kuivanud puudega, lagunenud korstnate ja pudenevate seinapaneelidega.

2020. aasta toetuse eelarve oli 10 000 eurot. Vallavalitsus otsustas 2020. aastal  toetada 5 projekti järgmiselt: KÜ Järve tee 5, Valgjärve küla, I sektsiooni väliskoridori osa renoveerimine summas 500 eurot. KÜ Weizenbergi 61, Kanepi alevik, katuse vahetus ja korstna ladumine summas 2000 eurot. KÜ KIVAT, Krootuse küla Pärna tn 2, majaesise tee ja parkimisala laiendus summas 2500 eurot. KÜ Valgemjärve Neli, Valgjärve küla, küttesüsteemi vahetus summas 2000 eurot ja KÜ Saverna 4, Saverna küla trepikoja uste ja akende vahetus summas 3000 eurot. Nendest kolm projekti on tänaseks ellu viidud.