Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Kanepi Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Kangru Karjäär OÜ (registrikood 11135789, aadress Mäe tn 7, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti) Kangru liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa pikendamise taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 12.06.2022 numbriga DM-120476-1).

Taotletav mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Kanepi vallas Pikareinu külas Kangru liivamaardlas, eraomandis oleva Raua kinnistu (katastriüksuse tunnus 85602:002:0340, maa sihtotstarve maatulundusmaa 80% ja mäetööstusmaa 20%, pindala on 60,63 ha) lõunaosas. Taotletava mäeeraldise pindala on 10,21 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,13 ha. Kangru liivakarjääri jääkvaru 2022. aasta I kvartali seisuga on järgmine: plokk 3 ehitusliiva aktiivne tarbevaru 596,278 tuh m³, plokk 4 ehituskruusa aktiivne tarbevaru 258,75 tuh m³ ja plokk 5 ehitusliiva aktiivne tarbevaru 104 tuh m³. Kangru liivakarjääri liiv ja kruus on sobilik teedeehituseks, täitematerjaliks, ehitustöödeks, pindamistöödeks, betoonitöödeks ning filtermaterjaliks. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 56 tuh m³.

Keskkonnaluba soovitakse pikendada 15 aastat. Pärast varu ammendamist kujuneb mäeeraldise idaossa veekogu ning ülejäänud ala metsastatakse.

Keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-186741 pikendamise taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-120476 ja dokumentide nr DM-120476 all.

Keskkonnaloa osas tehtava otsuse eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõu keskkonnaloa taotlejale ja vastavat soovi avaldanud isikutele tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks.