« Tagasi

Valla kommunaalmajandusettevõtted koondati ühtse juhtimise alla

13.12.2016 kinnitatud Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu punkti 9.7.1. kohaselt lepiti kokku, et vallale kuuluvad kommunaalmajandusettevõttete (veevarustus, kanalisatsioon, soojamajandus, heakorrateenused) koondatakse ühtse juhtimise alla, millega saavutatakse parem teenuskvaliteet ning efektiivsem ettevõtete toimimine ja arendamine läbi mastaabiefekti. Kanepi varahalduse asutamise eesmärk on tagada Kanepi valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste põhifunktsioonide täitmiseks tingimuste loomine, valla hoonestatud kinnisvara hooldamine, avalike alade haljastuse ja heakorratööde teostamine, teede ja tänavate ja tänavavalgustuse hooldamine ja rajamine ning kalmistute ja jäätmejaamade haldamine. Kanepi Vallavolikogu asutas Kanepi varahalduse 20.11.18 toimunud istungil 1-3/2018/29 otsusega.

Allasutus täidab järgmisi ülesandeid:

1) Kanepi vallale kuuluva vara arendamine ja haldusteenuse osutamine eesmärgiga tagada hallatavatele asutustele ohutu ja nõuetekohane õppe- ja töökeskkond;

2) hoonete ja nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoiu ning välisterritooriumide heakorra korraldamine koostöös hoone või rajatise valdajaga;

3) hoonete, nende tehnosüsteemide ja juurde kuuluvate rajatiste tehnilist seisukorra ja korrasoleku kohta ettepanekute esitamine ning koostöös valdajaga abinõude tarvitusele võtmine puuduste kõrvaldamiseks;

4) valla avalike alade (pargid, kõnniteed, supluskohad, mänguväljakud jm) heakorra tagamine, selleks hooajast tuleneva nõuetekohase hooldus ning haljastustööde teostamine;

5) heakorra tagamine valla kalmistustel vastavalt Kanepi valla kalmistute kasutamise eeskirjas sätestatule;

6) teede, tänavate ja tänavavalgustuse hooldamine, sealhulgas liiklusmärkide paigaldamine ja liikluse korraldamine;

7) Kanepi vallale kuuluvate jäätmejaamade töö korraldamine, pakendikonteinerite ja nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoid ja välisterritooriumide heakord;

8) hulkuvate või omanikuta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise korraldamine;

9) täidab muid asutuse eesmärgist tulenevaid või vallavalitsuse õigus- ja haldustaktidest ning lepingutest tulenevaid ülesandeid.

(3) Ülesannete täitmisel on asutusel õigus:

1) sõlmida lepinguid, osta ülesannete täitmiseks seadmeid, inventari ning materjale juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kooskõlas Kanepi vallavalitsemise korra ja Kanepi valla hankekorra sätetega;

2) kooskõlastatult vallavalitsusega otsustada, milliste teenuste ostmine toimub kolmandatelt isikutelt, lähtuvalt majanduslikust tasuvusest ja teenusele seatavatest kvaliteedinõuetest;

3) korraldada tasuta või tasu eest asutusele haldamiseks määratud valla vara kasutusse andmist vastavalt kehtivatele kordadele;

4) moodustada ülesannete täitmiseks vajalikke töögruppe ja tellida eksperthinnanguid;

5) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel;

6) teha koostööd teiste asutuste ja ettevõtetega;

7) esitada vallavalitsusele ettepanekuid ja koostada projekte varade haldamise paremaks korraldamiseks.

Kanepi varahalduse juhatajaks valiti sisekonkursi tulemusena Tiit Rammul. Allasutuses on 9 töötajat.

Kanepi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga tegeleb 1. jaanuarist 2019 kõikides valla piirkondades AS Võru Vesi ning soojamajandusega tegeleb SW Energia OÜ.

 

Tiit Rammul
tel 5295821
e-post varahaldus@kanepi.ee