Alustava ettevõtluse toetamine

Vallavalitsus 2020. aastal alustava ettevõtluse toetuse taotlusi  enam vastu ei võta eelarve vahendite otsalõppemise tõttu.

Alustava ettevõtluse toetamise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine ning selle kaudu uute töökohtade loomine Kanepi valda. Stardiabi võib taotleda ainult konkreetse projektiga põhjendatud kulude katteks.

 

Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni üks aasta.
Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
1) taotleja on registreeritud ja tegutseb peamiselt Kanepi valla haldusterritooriumil;
2) taotlejal puuduvad maksuvõlad;
3) taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid;
4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;
5) taotleja ei ole varem saanud Kanepi valla eelarvest ettevõtlustoetust.
Projektiga seotud investeeringute tegemise aeg on kuni üks aasta.

 

 

Stardiabi määraks on maksimaalselt 50 % projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

 

Alustava ettevõtluse toetamise kord

Ettevõtlusetoetuse taotlemise ankeet (PDF) (DOC)

Ettevõtlustoetuse kasutamise aruanne (PDF) (DOC)