Kanepi valla arengukava 2023-2030

Kanepi valla arengukava aastateks 2023-2030 võeti volikogus vastu 16. märtsil 2023. Töö arenguvajaduste väljaselgitamiseks, eesmärkide seadmiseks, tegevuste läbimõtlemiseks ja tegevuskava kokkupanemiseks kestis eelnevalt peaaegu aasta. Valla arengu kavandamise töögruppides ja aruteludel osales üle 50 inimese – ettevõtjaid, kogukondade esindajaid, MTÜ-de eestvedajaid, valla ametnikke, volikogu liikmeid, kultuuri- ja haridusasutuste juhte, eakate ja noorte esindajaid. Lisaks said kõik valla elanikud osaleda avalikul arvamusküsitlusel eelmise aasta aprillis-mais. Küsisime valla elanikelt arvamust, mis on vallas hästi, mis probleemid vajavad lähiaastatel lahendamist, kuidas elu Kanepi vallas paremaks muuta ja milline võiks olla Kanepi vald aastal 2030? Vastuseid laekus 79.

Dokumendid:

Kanepi valla arengukava 2023-2030
Tegevuskava
Kanepi valla eelarvestrateegia 2023-2026
Hetkeolukorra kaardistus
 

 

Kokkuvõte arengukava avalikust väljapanekust ja aruteludest

Kanepi valla arengukava aastani 2030 kohta said kõik valla elanikud esitada arvamusi ja ettepanekuid kuni 14. veebruarini. Siis lõppes arengukava avaliku väljapaneku periood. Veebruarikuus toimusid arutelud neljas piirkonnas - Savernas, Krootusel, Põlgastes ja Kanepis. Aruteludele olid oodatud kõik inimesed, kel huvi ja tahtmist kohale tulla. Tutvustasime arengukava koostamise protsessi, arengukava ülesehitust ja välja töötatud tegevuskava. Täname kõiki, kes aruteludel osalesid, avaldasid arvamust ja tegid ettepanekuid arengukava täiendamiseks. Kokku, koos valla ametnikega, osales aruteludel 25 inimest. Loomulikult oli võimalik arengukavaga tutvuda ka iseseisvalt valla kodulehel. Arengukava täiendamiseks laekus 16 ettepanekut ja kommentaari.

Kõik ettepanekud ja kommentaarid koos vastustega avalikustatakse Kanepi valla kodulehel. Lisaks on võimalik vaadata avalikel aruteludel esitletud slaidikokkuvõtet  Kanepi valla arengukavast -ehk saada ülevaade arengukava koostamise protsessist, kava ülesehitusest ja valla visioonist aastaks 2030, peamistest eesmärkidest ning tegevustest, kuidas eesmärke saavutada.

Arengukava esitatakse vastuvõtmiseks volikogu märtsikuu istungile.

 

 

KANEPI VALLA ARENGUKAVA 2023 – 2030 AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIKUD ARUTELUD

Kanepi valla arengukava on valla pika- ja lühiajalisi arengueesmärke määrav ja nende elluviimise tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse- ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.

 

Kanepi valla arengukava on avalikul väljapanekul Kanepi valla kodulehel ajavahemikul 1.  – 14. veebruar 2023

 

Avaliku väljapaneku ajal saavad kõik esitada väljapanekul olevate dokumentide kohta arvamusi ja ettepanekuid vallavalitsuse meiliaadressile arendus@kanepi.ee

 

Arengukava avalikul arutelul tutvustatakse arengukava kõigile huvilistele. Avalikul arutelul on võimalik esitada ettepanekuid kirjalikult.

Avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

neljapäeval, 2. veebruaril Saverna raamatukogu saalis

teisipäeval, 7. veebruaril Krootuse külakeskuse saalis

neljapäeval, 9. veebruaril Põlgaste külakeskuses

teisipäeval, 14. veebruaril Kanepi Seltsimajas

Arutelude algus igal pool kell 17.00 (kestab ca 1 tund, vajadusel kauem).

 

Lisainfo: Merlika Niidumaa, Kanepi valla arendusspetsialist, e-mail: arendus@kanepi.ee, telefon: 56457546

 

 

 


Elanike ootuste väljaselgitamiseks ja arengusuundade kaardistamiseks viisime läbi küsitluse ajavahemikus 18. aprill - 8. mai. Küsitlusele vastates sai iga vallakodanik oma ettepanekud esitada. Küsitluse kokkuvõte.

 

 

Kanepi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Kanepi Vallavalitsuse 15.02.2022 korraldusega algatati Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023–2026 koostamine. 

Arengukava koostamise juhtimiseks moodustati töörühm järgmises koosseisus:

2.1 Töörühma juht – Merlika Niidumaa;
2.2 Haridus ja noorsootöö valdkonna esindaja – Eda Tarend;
2.3 Sotsiaal- ja tervise valdkonna esindaja – Terje Lihtsa;
2.4 Kultuuri-, spordi- ja kogukonna valdkonna esindaja – Kerli Koor;
2.5 Majandus- ja ettevõtluskeskkonna valdkonna esindaja – Ülar Kõrge;
2.6 Keskkonna- ja heakorra valdkonna esindaja – Urmas Kolina;
2.7 Juhtimise- ja koostöö valdkonna esindaja – Piret Rammul.

 

29. märtsil toimus esimene töökoosolek, kus töörühma liikmed arutasid valla arengukava koostamise protsessi. Otsustati koostada küsitlus valla teenuste ja elukeskkonna hetkeolukorra kaardistamiseks ja elanike ootuste väljaselgitamiseks. Küsitlusele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

Küsitlusele saab vastata ajavahemikus 18. aprill - 8. mai Kanepi valla kodulehel, raamatukogudes ja Kanepi vallamajas.

Järgmised sammud tehakse valdkondlikes töögruppides, kuhu kaasatakse valdkondadega seotud ametnikke, volikogu ja volikogu komisjonide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
merlika.niidumaa@kanepi.ee
56457546