Käimas on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023– 2026 koostamine.


Elanike ootuste väljaselgitamiseks ja arengusuundade kaardistamiseks viisime läbi küsitluse ajavahemikus 18. aprill - 8. mai. Küsitlusele vastates sai iga vallakodanik oma ettepanekud esitada. Küsitluse kokkuvõte.

 

Kanepi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

Kanepi Vallavalitsuse 15.02.2022 korraldusega algatati Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023–2026 koostamine. 

Arengukava koostamise juhtimiseks moodustati töörühm järgmises koosseisus:

2.1 Töörühma juht – Merlika Niidumaa;
2.2 Haridus ja noorsootöö valdkonna esindaja – Eda Tarend;
2.3 Sotsiaal- ja tervise valdkonna esindaja – Terje Lihtsa;
2.4 Kultuuri-, spordi- ja kogukonna valdkonna esindaja – Kerli Koor;
2.5 Majandus- ja ettevõtluskeskkonna valdkonna esindaja – Ülar Kõrge;
2.6 Keskkonna- ja heakorra valdkonna esindaja – Urmas Kolina;
2.7 Juhtimise- ja koostöö valdkonna esindaja – Piret Rammul.

 

29. märtsil toimus esimene töökoosolek, kus töörühma liikmed arutasid valla arengukava koostamise protsessi. Otsustati koostada küsitlus valla teenuste ja elukeskkonna hetkeolukorra kaardistamiseks ja elanike ootuste väljaselgitamiseks. Küsitlusele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

Küsitlusele saab vastata ajavahemikus 18. aprill - 8. mai Kanepi valla kodulehel, raamatukogudes ja Kanepi vallamajas.

Järgmised sammud tehakse valdkondlikes töögruppides, kuhu kaasatakse valdkondadega seotud ametnikke, volikogu ja volikogu komisjonide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
merlika.niidumaa@kanepi.ee
56457546