Eluruumi kohandamise toetus

Kokkuvõte Kanepi valla kodukohanduse projekti taotlusvoorudest

Kodukohanduse projektil on kohanduse saajate elutingimuste parandamisel väga suur roll. Elutähtsad toimingud, nagu liikumine ja hügieenitoimingud on kohanduse saajatel enne projekti elluviimist väga raskendatud või puuduvad üldse. Kohanduste käigus on loodud olenevalt kohanduse saaja soovidele tingimused liikumiseks siseruumides, liikumine majast välja või võimalused pesemiseks ja hügieenitoiminguteks. Projekt on oluliselt panustanud ja parandanud kõigi kohanduse saanute elutingimusi.

I taotlusvooru projektid viidi ellu ajavahemikul 01.10.2018 – 01.09.2019

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme I voorus taotleti toetust 8 inimese kodu kohandamiseks. Ellu viidi täielikult või osaliselt 5 kodukohanduse projekti. Toetust taotleti summas 22559,85 eurot ja valla omafinantseering oli 3981,15 eurot.

Hügieenitoimingute parandamiseks tehti tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandusi  kuues kodus, liikuvuse parandamiseks rajati kolm vaheplatvormita kaldteed ja kohandati ühes kodus lävepakuta ukseava, ühel juhul vahetati välja  WC-pott.

II taotlusvooru projektide elluviimine toimus perioodil 01.09.2019 – 02.11.2020

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme II voorus taotleti toetust 13 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 39673,75 eurot ja valla omafinantseering oli 7001,25 eurot.

II voorus kohandatud kodudes rajati vaheplatvormita kaldteid kahel korral ja hoone välisukseava kohandusi tehti ka kahel eluruumil. Lävepakuta ukseava kohandusi oli üks. Hügieenitoimingute lihtsustamiseks kohandati seitse tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) ja neljas WC-ruumi vahetati pott.

III taotlusvooru projektid viidi ellu ajavahemikul 31.08.2020 - 31.08.2022

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme III voorus taotleti toetust 4 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 13625 eurot millele lisandub valla omafinantseering  5383 eurot. 

Liikuvusega seotud toimingute parandamiseks rajati III taotlusvoorus ühes kodus vaheplatvormita kaldtee ja kohandati üks siseukseava. Hügieenitoimingute parandamiseks kohandati kolmes kodus tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi). Kahes kodus kohandati liikuvuse parandamiseks ka hoone välisukseava.

 

 

Õigusaktid:

Kanepi Vallavolikogu 19.12.2019 määrus 27

 Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks toetuse andmine 

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ja määruse seletuskiri 

Eluruumide kohandamist rahastatakse Kanepi valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. 

Meede: Euroopa Regionaalarengu fond 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks.