Eluruumi kohandamise toetus

Kokkuvõte Kanepi valla kodukohanduse projekti taotlusvoorudest

Kodukohanduse projektil on kohanduse saajate elutingimuste parandamisel väga suur roll. Elutähtsad toimingud, nagu liikumine ja hügieenitoimingud on kohanduse saajatel enne projekti elluviimist väga raskendatud või puuduvad üldse. Kohanduste käigus on loodud olenevalt kohanduse saaja soovidele tingimused liikumiseks siseruumides, liikumine majast välja või võimalused pesemiseks ja hügieenitoiminguteks. Projekt on oluliselt panustanud ja parandanud kõigi kohanduse saanute elutingimusi.

I taotlusvooru projektid viidi ellu ajavahemikul 01.10.2018 – 01.09.2019

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme I voorus taotleti toetust 8 inimese kodu kohandamiseks. Ellu viidi täielikult või osaliselt 5 kodukohanduse projekti. Toetust taotleti summas 22559,85 eurot ja valla omafinantseering oli 3981,15 eurot.

Hügieenitoimingute parandamiseks tehti tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandusi  kuues kodus, liikuvuse parandamiseks rajati kolm vaheplatvormita kaldteed ja kohandati ühes kodus lävepakuta ukseava, ühel juhul vahetati välja  WC-pott.

II taotlusvooru projektide elluviimine toimus perioodil 01.09.2019 – 02.11.2020

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme II voorus taotleti toetust 13 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 39673,75 eurot ja valla omafinantseering oli 7001,25 eurot.

II voorus kohandatud kodudes rajati vaheplatvormita kaldteid kahel korral ja hoone välisukseava kohandusi tehti ka kahel eluruumil. Lävepakuta ukseava kohandusi oli üks. Hügieenitoimingute lihtsustamiseks kohandati seitse tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) ja neljas WC-ruumi vahetati pott.

III taotlusvoor on praegu käimas ja projekte viiakse ellu ajavahemikul 31.08.2020-31.08.2022

Puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme III voorus taotleti toetust 4 inimese kodu kohandamiseks. Toetust taotleti summas 13625 eurot millele lisandub valla omafinantseering  5383 eurot. III taotlusvooru projekte viiakse praegu ellu ja nende lõpetamise tähtaeg on 31.08.2022.a  

Liikuvusega seotud toimingute parandamiseks on III taotlusvoorus planeeritud rajada ühes kodus vaheplatvormita kaldtee ja kohandada üks siseukseava. Hügieenitoimingute parandamiseks kohandatakse kolmes kodus tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi). Kahes kodus kohandatakse liikuvuse parandamiseks ka hoone välisukseava.

III vooru kohanduste tegemise võimekus on eelmiste aastatega võrreldes madalam, kuid kodude kohandamine jätkub Kanepi vallas ka järgnevatel aastatel.

 

III taotlusvoorus võttis Kanepi  Vallavalitsus  vastu taotlusi eluruumi kohandamise toetuse saamiseks ajavahemikul 01. märts - 01. juuni 2020.

Kes saavad toetust taotleda?                                                 

Toetust eluruumi kohandamisel on võimalik taotleda isikul, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgneja tegelik elukoht on Kanepi vald ja kellele Sotsiaalkindlustusameti otsusega on määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu. 

Tulenevalt sotsiaalkaitseministri määrusest kuulutas Riigi Tugiteenuste Keskus 20. jaanuaril välja III taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Kolmandas voorus on Kanepi vallale eraldatud vahendeid 13625 eurot, millele lisandub valla osalus vähemalt 15%.

Eelmistes voorudes eraldatud vahendite toel on Kanepi vallas kohandatud või veel kohandamisel vastavalt 8 ja 13 puudega inimese eluruumi.

Toetatavad tegevused:

Toetust saab taotleda tegevustele mis soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3) köögitoimingutega seotud tegevusi

Taotlemine:

 Taotleja esitab vallavalitsusele vabas vormis kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

*Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);

*kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

* eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine);

*planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);

* otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

Taotlusele lisatakse:

*eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;

* taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;

* korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui eluruumi kohandamisega seotud tööd tehakse väljaspool eluruumi (hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad osad ning üldkasutatavad tehnoseadmed ja -süsteemid).

* Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või muu eksperdi hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);

* kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine,

* kohanduse puhul, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.

Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus 2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord. Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust ning üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Eelistatakse suurema abivajadusega taotlejaid. Toetuste saajate nimekirja kinnitab vallavalitsus pärast koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist Riigi Tugiteenuste Keskuselt, eeldatavasti oktoobris 2020. Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest.

Lisainformatsiooni  saamiseks palume võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaalnõunikuga

Terje Lihtsa, tel. 5915 1304, e-post terje.lihtsa@kanepi.ee

või piirkondliku sotsiaaltöö spetsialistiga

Kõlleste piirkonnas -  Küllike Kaldoja tel. 5034413 e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee

Valgjärve piirkonnas  - Riina Marran tel. 53851582 e-post riina.marran@kanepi.ee

Kanepi piirkonnas – Tiia Urm tel. 58547751 tiia.urm@kanepi.ee

 

Õigusaktid:

Kanepi Vallavolikogu 19.12.2019 määrus 27

 Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks toetuse andmine 

Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine ja määruse seletuskiri 

Eluruumide kohandamist rahastatakse Kanepi valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. 

Meede: Euroopa Regionaalarengu fond 2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks.