Kirjeldus
Eluruum kindlustatakse isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.
 
Eluruumi võivad taotleda järgnevad isikud:
isikud, kes on tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel viisil kaotanud eluaseme;
isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise endale võimeline eluaset üürima või soetama;
üksi elavad vanurid ning puudega inimesed, kes vajavad kõrvalabi, kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamise korraldamine;
asenduskodust tagasipöördunud, kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse suunamist oli Kanepi vald;
isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Kanepi vald.
 
Eluruume võib üürile anda tubade kaupa. Eluruumi üürile andmisel on üürnikul õigus kasutada korteri kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste eluruumi üürnikega.
 
Eluruumi üüri ja kommunaalmaksud tasub eluruumi üürnik.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Taotlemiseks vajalikud dokumendid Toetuste taotlus
Kontaktid

Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)

Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)