Kirjeldus

Kanepi vald toetab kuni üheksateistaastaste laste ja noorte huvikoolides õppimist või huvitegevusega tegelemist. Ühe õpilase kohta toetatakse ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulud ühes õppeaastas.

Toetuse eesmärk on soodustada Kanepi valla laste ja noorte huvikoolides õppimist ja avardada võimalusi muu huvitegevusega tegelemiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus elektrooniliselt SPOKU keskkonnas.  Avaldusi võetakse vastu kuni 01. oktoobrini, hiljem laekunud avaldused rahuldatakse ainult erandjuhul.

Huvitegevuse kulud hüvitatakse osalustasu maksmist tõendavate dokumentide alusel. Osalustasu maksmist tõendav dokument esitatakse vallavalitsusele hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks. Kokkulepitud juhul võib maksmist tõendava dokumendi esitada neli korda aastas hiljemalt 10. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari eest), 10. juuniks (märtsi, aprilli ja mai eest), 10. septembriks (juuni, juuli ja augusti eest) ja 10. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri eest).

Toetus kantakse avalduses märgitud arvelduskontole hiljemalt osalustasu maksmist tõendava dokumendi esitamise kalendrikuu 20. kuupäevaks.

Õigusaktid Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Toetuse summa

Huvikooli puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest.

Huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuus.

Erandkorras hüvitatakse huvitegevuses osalemise sõidukulud puudega lapse vanemale, nelja ja enama lapsega või vähekindlustatud peredele.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid Taotluse vorm
Kontakt

Haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend,e- post eda.tarend@kanepi.ee, tel 5228264 

Arved saata huviharidus@kanepi.ee