Kirjeldus

Kanepi vald toetab huvikoolides õppivaid või muu huvitegevusega tegelevaid, eeskätt 7 kuni 19-aastaseid, üldhariduskoolides õppivaid noori huvihariduses osalemisel. Nooremate kui 7-aastaste laste huvihariduses või -tegevuses osalemist toetatakse põhjendatud juhul, lähtuvalt lapse saavutustest.

Toetuse eesmärk on soodustada Kanepi valla laste ja noorte huvikoolides õppimist ja avardada võimalusi muu huvitegevusega tegelemiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus elektrooniliselt SPOKU keskkonnas.  Avaldusi võetakse vastu kuni 01. oktoobrini, hiljem laekunud avaldused rahuldatakse ainult erandkorras, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

Huvitegevuse kulud hüvitatakse osalustasu maksmist tõendavate dokumentide alusel. Osalustasu maksmist tõendav dokument esitatakse vallavalitsusele hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks. 

Õigusaktid Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Toetuse summa

Huvikooli toetus, mida makstakse huvikoolile kulude katmiseks 100% õpilaskoha ja lapsevanemale õppetasu maksumusest kuni 50 eurot õppekuus.

Huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuus.  

Sõidukulude hüvitist on õigus taotleda puudega lapse vanemal, kolme ja enama lapsega või toimetulekutoetust saaval perel huvihariduse omandamise või huvitegevuse harrastamisega tekkinud sõidukulude hüvitamiseks. Sõidukulude hüvitamise toetust makstakse kuni 30 eurot õppekuus kuludokumentide alusel, arvestades ühe läbitud kilomeetri hinnaks 30 senti.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid Taotluse vorm
Kontakt

Haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend,e- post eda.tarend@kanepi.ee, tel 5228264 

Arved saata huviharidus@kanepi.ee