Kirjeldus

Kanepi vald osaleb kuni üheksateistaastaste laste ja noorte huvikoolides õppimise või huvitegevusega tegelemise kulude katmises. Ühe õpilase kohta kantakse ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulud ühes õppeaastas.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus. Avaldusi võetakse vastu kuni 01. oktoober, hiljem laekunud avaldused rahuldatakse ainult erandjuhul.

Huvitegevuse kulud hüvitatakse osalustasu maksmist tõendavate dokumentide alusel. Osalustasu maksmist tõendav dokument esitatakse vallavalitsusele hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks. Kokkulepitud juhul võib maksmist tõendava dokumendi esitada neli korda aastas hiljemalt 10. märtsiks (detsembri, jaanuari ja veebruari eest), 10. juuniks (märtsi, aprilli ja mai eest), 10. septembriks (juuni, juuli ja augusti eest) ja 10. detsembriks (septembri, oktoobri ja novembri eest).

Toetus kantakse avalduses märgitud arvelduskontole hiljemalt osalustasu maksmist tõendava dokumendi esitamise kalendrikuu 20. kuupäevaks.

Õigusaktid Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
Toetuse summa

Huvikooli puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest.

Huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuus.

Erandkorras hüvitatakse huvitegevuses osalemise sõidukulud puudega lapse vanemale, nelja ja enama lapsega või vähekindlustatud peredele.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid Taotluse vorm
Kontakt

Haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend,e- post eda@kanepi.ee, tel 5228264 

Arved saata huviharidus@kanepi.ee