Kaasav haridus Kanepi valla koolides

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi määruse 10.04.2018. nr 12 „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020" üks tegevusmeede on „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakooli".

Selle raames koostas ja esitas valla haridus ja noosootöö spetsialist 2021. aasta juunis kolme kooli HEV-õpilastega läbiviidava õppetöö ja tegevuste toetamiseks projekti „HEV õpilastele kaasava hariduse põhimõtete elluviimiseks elukohajärgses koolis" nr 2014-2020.1.04.21-0348. Projekt sai rahastuse, rahastajateks on Euroopa Liit, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid.

Projekti eesmärgiks on suurendada Kanepi valla koolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel osaliselt või täielikult tavaklassis.

Projekti abikõlblikud kogukulud on 34 500 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne suurus 29 325 eurot. Omafinantseering on vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest, rahalises mahus vähemalt 5 175 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood: 23.08.2021 – 31.08.2022.

Projekti elluviijateks on Kanepi Gümnaasium, Krootuse Põhikool ja Saverna Põhikool. Koolid on projekti rahadest saanud osta vajalikku sisustust, soetanud kaasaegseid  õppevahendeid ning teinud kulutusi ruumide kohandamiseks tööks HEV õpilastega.