Kirjeldus

Koolilõputoetust põhikooli lõpetamisel makstakse igale Kanepi valla kooli lõpetajale, olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast, juhul kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast toetust ei maksta.

Koolilõputoetust kutse-ja keskhariduse omandamisel makstakse igale kuni 21-aastasele. koolilõpetajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kanepi vald.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord; Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Toetuse summa 80 eurot
Toetuse taotlemine

Toetuse määramise aluseks on kooli esitatud teatis või haridust tõendav dokument.

Toetust on õigus taotleda kuni kolm kuud peale hariduse omandamist.

Kontaktid Eda Tarend, e-post eda.tarend@kanepi.ee, telefon 5228264