ERINEVAD ABITELEFONID:

Häirekeskuse hädaabinumber 112 (24h)

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h)

Lasteabitelefon 116 111 (24h)

Perearsti nõuandetelefon 1220 (24h)

Hingehoiutelefon 116 123 (24h)

Eluliini naiste tugikeskus 551 5491 (24h) Vaata lisaks: https://eluliin.ee

Eluliini emotsionaalse toe telefon Vaata lisaks: https://eluliin.ee

6558 088 (eesti keel) kl 19-07

655 5688 (vene keel) kl 19-07

Juhised ja soovitused eriolukorras käitumiseks 1247 (24h) Vaata lisa: https://www.kriis.ee/et

 

Hädaabinumber 112

Häirekeskuse hädaabinumber 112 töötab selleks, et iga inimene saaks ohu korral alati kohest tasuta abi kutsuda. Numbrile 112 saab helistada ka siis, kui telefonis ei ole SIM-kaarti või operaatori võrgus puudub levi. Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks kehtib number 112 Eestis ja kõikjal Euroopa Liidus. 

Helistada tuleks järgmistel juhtudel:

- on vaja kiiret abi,

- on alust arvata, et kohene abivajadus tekib,

- soovid ohust teada anda.

 Vaata lisa: https://www.112.ee/

 

Häirekeskuse abi- ja infoteenuste telefonid

Häirekeskuse abi- ja infoteenus pakub ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles lahendusi olukordadele, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.
Abi- ja infoteenuse vanemspetsialistid vastavad järgmistel numbritel:
• päästeala infotelefon 1524
• keskkonnainfo telefon 1313
• maanteeinfo telefon 1510
Teenuse üks olulisemaid eesmärke on vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Abi- ja infotelefoni vanemspetsialistid vahendavad infot ja lahendavad probleeme, mis ei ole ajakriitilised. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida.
Häirekeskusel on võimekus kasutada abi- ja infonumbreid hädaolukorra või suurõnnetuse ajal kriisiinfotelefonina, mille kaudu jagatakse elanikele soovitusi ja käitumisjuhiseid.

Vaata lisa: https://www.112.ee/

 

Ohvriabi kriisitelefon 116006

Alates 1. jaanuarist 2019 käivitas sotsiaalkindlustusamet ohvriabi kriisitelefoni 116 006.
Ohvriabi kriisitelefoni töötajad pakuvad ööpäevaringset kriisinõustamist kõikidele ohvriks langenud inimestele ja nende lähedastele. Lisaks pakutakse tuge ja nõu ka spetsialistidele, kes soovivad teavitada kellegi teise ohvriks langemisest.
Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles ning ohvriabi kriisitelefonile pöördumine on helistajale tasuta. Telefonile helistades on võimalik jääda anonüümseks.
Ööpäevaringset nõustamist pakutakse ka veebi teel aadressil www.palunabi.ee rubriigis 'alusta vestlust'. 

 

Lasteabitelefon 116111 (24 h)

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kõnedele vastatakse nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Välismaalt helistades +372 600 4434. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Soovi korral saab pöörduja jääda anonüümseks. Juhul, kui pöördmisest selgub, et lapse heaolu ja turvalisus on ohus, on lasteabitelefon kohustatud info edastama vastavatele spetsialistidele.

Nõuannet saab küsida ka interneti teel e-kirjaga (info@lasteabi.ee) või online-nõustamise teel kodulehel lasteabi.ee "Küsi abi" alt. Lasteabitelefon on leitav ka Facebook-ist ja nutiseadmetest äpp-ina, kasutades mõlemas otsisõna „Lasteabi". Kõik pöördumised salvestatakse. 

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 (24 h)

Tervisemurede kohta saab nõu küsida lühinumbrilt 1220* või helistades telefonile +372 6346 630. Pikale numbrile saab helistada nii Eestist kui ka välismaalt.

 

Perearsti nõuandetelefonil nõustavad perearstid ja pereõed ööpäevaringselt nii eesti kui ka vene keeles. Inglise keelset nõustamist osutatakse iga päev kella 15.00 kuni 17.00.

Inimesed saavad perearsti nõuandetelefonilt küsida isikustatud nõustamist. Nõuandetelefoni arstil on helistaja loal võimalik näha tema terviseandmeid, et seeläbi täpsemat nõu anda. Isikustatud nõustamise nõuandev arst edastab kogu nõustamise info digiloosse, et ka inimese perearst oleks kursis tema patsiendile muret teinud terviseseisundiga.

Lühinumbrile 1220 helistamisel kehtib lühinumbri tariif kuni 30 senti kõneminuti kohta.

Vaata lisa: https://www.1220.ee

 

Hingehoiutelefon 116123 (24 h)

Hingehoiutelefon on mõeldud kõigile vanusegruppidele ja inimestele, kes vajavad abi väga erinevate elusituatsioonide, probleemide ja teemadega toime tulemisel:

·surmahirm,

·lein,

·ärevus,

·suitsiidsed mõtted,

·eksistentsiaalsed küsimused,

·spirituaalsed ja religioossed küsimused,

·elumõtte otsingud,

·äng ja elu perspektiivi puudumine,

·üksindus ja tõrjutus,

·suhteprobleemid,

·suhtlemispuudus,

·häbi- ja süütunne.

Vaata lisa: https://hingehoid.ee/hingehoiutelefon

Hingehoiutelefoni rahastab sotsiaalministeerium kuni 31.12.2021