Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Taotlusvoor on hetkel suletud.

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist mis asub Kanepi valla territooriumil. 
 

Spetsialist on isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus ja töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ja kes töötab Kagu-Eesti piirkonnas tegutsevas ettevõttes või asutuses. 

Toetatavad tegevused:
eluruumi ostmine;
eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine ja laiendamine;
elektritööd eluruumis ja liitumispunktist majani, elektrivõimsuse tõstmine;
hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korteri puhul ainult korterisisesed tööd);
hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).
 

Toetuse taotlemiseks peab spetsialist vastama järgmistele nõuetele: 

 • tal on kutsekeskharidus või kõrgharidus;
 • tal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
 • tal on Põlva-, Valga- või Võrumaal (Kagu-Eestis) tegutseva ettevõtja või asutusega  dokumentaalselt tõendatav töösuhe, ta on äriühingu juhatuse liige või FIE;
 • tema brutotöötasu on taotluse esitamise seisuga vähemalt 75 % Põlva maakonna eelmise kalendriaasta keskmisest brutotöötasust. Keskmine brutopalk Põlva maakonnas 2022. aastal oli 1374 eurot, millest 75% on 1030,50 eurot. allikas: https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__palk-ja toojeukulu__palk__aastastatistika/PA004
 • tal puuduvad riiklike maksude võlgnevused;
 • tal ei ole võlgnevusi Kanepi valla ees;
 • ta on eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud lepingu eluruumi ostmiseks.

Toetuse saamise korral peab eluruum olema kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates:

 • toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
 • tema alaline elukoht;
 • ja tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.
Taotluses tuleb esitada järgmised dokumendid:
 • taotlus (etteantud vormil);
 • eelarve (etteantud vormil);
 • tööandja ankeet (etteantud vormil);
 • taotleja haridust ja väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
 • vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. (kui ei ole võimalik hinnapakkumust esitada, siis tuleb esitada sellekohased põhjendused ja kalkulatsioonid). Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise korral;
 • eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügieelleping;
 • eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1. (nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist);
 • taotleja eelmise aasta brutotöötasu tõendav palgatõend taotluse esitamise seisuga;
 • eluruumi korrastamiseel kaasomanike kirjalik nõusolek, milles nõustutakse toetuse taotlemisega.
Aruanne esitatakse ühe kuu jooksul projekti elluviimisest, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise järgse aasta 31. oktoobrilAruande vorm
 
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot. Projekti maksumusele lisandub taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Ühele eluruumile antakse toetust üks kord.
 
Projekti elluviimise periood on toetuslepingu sõlmimisest maksimaalselt kuni 30.09.2024. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest või kuni 2 kuud hilisemast kuupäevast.
 
Täpsem info:
Kanepi Vallavolikogu 28.04.2020 määrus nr 6 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede. 
 

Esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon koosseisus: arendusspetsialist Merlika Niidumaa, haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend,  finantsosakonna juhataja Kaida Vool, majandusspetsialist Mari Mandel-Madise, ehitusspetsialist Peep Potter.

 
2021. aastal Kanepi vallas Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusprogrammi ei rakendatud. 

2020. aastal eraldati toetust ühele taotlejale - 10 000 eurot,  Gerlit Järv.