Kirjeldus

 

Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse 1. novembriks elektrooniliselt SPOKU keskkonnas.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik.
Toetust võib taotleda tegevusteks, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.
 
Toetatavad tegevused ja üritused:

  • projektide kaasfinantseerimine; 
  • laste ja kuni 26 aastaste noorte, erandkorras ka täiskasvanute osalemine maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;
  • Kanepi vallas toimuvate tegevuste ning avalike ürituste korraldamine;
  • Kanepi vallas tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste või seltsingute tegevuse toetamine.

Toetuse saaja teavitab avalikkust, et projekt viiakse ellu valla toetusel (nt kasutab ürituse reklaamis, trükistel, infomaterjalidel jms Kanepi valla vappi ja nime, ürituste korraldamisel toob selgelt esile ürituse seotuse valla toetusega jne).


Aruande esitamine toimub ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse toimumist või projekti lõppemist. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad saadud toetuse ulatuses.

Õigusaktid 

 

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Kontaktid

 

Merlika Niidumaa, arendusspetsialist, merlika.niidumaa@kanepi.ee tel 56457546

Vormid

Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt SPOKU keskkonnas taotluse juures (Minu asutused, taotleja taotlused, arvutatud, lisa aruanne).