3.04.19

SAVERNA HOOLDEKODU JUHATAJA

 

Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Saverna Hooldekodu juhataja töökoha täitmiseks. Saverna Hooldekodu juhataja töökoha põhieesmärk on Saverna Hooldekodu tegevuse korraldamine ja hooldekodu peamise ülesande, eakatele ja puudega isikutele inimväärsete ja turvaliste elutingimuste võimaldamine ning  klientidele vajalikke sotsiaalteenuste osutamine, täitmise tagamine.

 

Peamised teenistusülesanded

Hooldekodu juhataja:

 • korraldab hooldekodu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
 • võtab tööle hooldekodu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
 • juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
 • kinnitab hooldekodu töökorraldusreeglid, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
 • annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
 • koostab hooldekodu eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
 • kogub algdokumendid, esitab need koos tööaja arvestustabeliga ettenähtud ajaks vallavalitsusele, koostab ja esitab hooldekodu töö aruanded;
 • tegutseb hooldekodu nimel ja esindab hooldekodu ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Kanepi valla õigusaktid sätestavad teisiti;
 • tagab hooldekodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 • vastutab hooldekodu tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetest kinnipidamise eest

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust, soovitatavalt sotsiaaltöö valdkonnas;
 • juhtimiskogemust;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • arvuti teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskust;
 • utojuhilubade olemasolu;
 • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõimet.

 

Pakume:

 • huvitavat, vastutusrikast ja rutiinivaba tööd meeldivas kollektiivis;
 • erialast täiendkoolitust.

 

Kandideerimiseks palume esitada nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri ning CV hiljemalt 17.04.2019.a aadressile: Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 PÕLVAMAA või e-posti aadress: vald@kanepi.ee.  Info Riina Marran tel. 7998477

Toimetaja: KATRIN SLUNGIN