Kirjeldus
Üldhooldusteenust osutatakse isikutele, kes vajavad püsivalt või ajutiselt igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et kodu kohandamisest või koduteenustest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi säilitamiseks ei piisa.
Sobiliku asutuse üldhooldusteenuse saamiseks võib leida teenuse vajaja ise, kuid kui vajalik on teenuse osaline rahastamine valla poolt, on vallavalitsusel õigus hinnata abivajadust ning leida sobiv madalaima kohamaksumusega teenuspakkuja.
 
Üldhooldusteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja taotluse vallavalitsusele. Üldhooldusteenuse vajadust hindab sotsiaalvaldkonna ametnik. Üldhooldusteenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel teenuse saaja terviseseisundi või elukeskkonna tõttu tuleb läbi viia korduv hindamine.
Kui üldhooldusteenuse saaja või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse osutaja poole pöörduda ilma vallavalitsust kaasamata.
Üldhooldusteenuse teenuskoha maksumust rahastatakse teenuse saaja sissetulekutest, riigi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud pikaajalise hoolduse korralduse toetusest, Kanepi valla eelarve vahenditest ja vajadusel ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmelt võetavast tasust.
Kanepi valla eelarvest rahastatakse hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate järgmisi kulusid (ehk hoolduskomponendi kulud): tööjõukulud; tööriietuse ja isikukaitsevahendite kulud; tervisekaitse ja vaktsineerimise kulud; koolituse ja supervisiooni kulud.
Alates 01.07.2023 on Kanepi Vallavalitsus kehtestanud hoolduskomponendi kulude tasumise piirmääraks 630 eurot kuus. Juhul kui hoolduskomponendi kulude suurus ületab Kanepi Vallavalitsuse kehtestatud piirmäära, tasub piirmäära ületava kulu teenusesaaja või tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliige.
Teenuse saaja tasub teenuskoha maksumusest majutus- ja toitluskulud ning muud teenuse osutamisega seotud kulud (ehk ülalpidamiskomponendi kulud).
Kui teenuse saaja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus (2023 a alla 635,89 euro), katab kohaliku omavalitsuse üksus ülalpidamiskomponendi kulude ja teenuse saaja sissetuleku vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja teenuse saaja sissetuleku vahe.
Puudest tingitud lisakulusid nõudvate teenuste ja kaupade hankimise ning rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevuste elluviimise korral üldhooldusteenuse osutaja poolt kaetakse need kulud puudega inimese sotsiaaltoetuse määra ulatuses nimetatud toetuse arvelt.
Lisateenuste eest, mille osutamine ei ole tagatud kohamaksumusega (tervishoiuteenuse osutaja poolt võetav visiiditasu, sotsiaaltranspordi teenuse tasu, tasu telefoni, TV või interneti võrguühenduse eest jms) tasub teenusesaaja.
Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa üldhooldusteenuse majutus- ja toitlustuskulude ning muud teenuse osutamisega seotud kulude eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse maksmisel ei osale ülalpidamiskohustuslane või ülalpidamiskohustuslase osalus ei võimalda eelnimetatud kulude eest täies ulatuses tasumist, on õigus taotleda hoolekandeteenuse osalist tasumist Kanepi valla eelarvest. Valla eelarvest hüvitatakse üldhooldusteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud üldhooldusteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Toetuste taotelmiseks vajalikud dokumendid Toetuse taotlus
Kontaktid
Riina Marran tel 53851582; e-post riina.marran@kanepi.ee (Valgjärve piirkond)
Küllike Kaldoja tel 5034413; e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee (Kõlleste piirkond)
Tiia Urm tel 7976316, 58547751; e-post tiia.urm@kanepi.ee (Kanepi piirkond)