Hooldajatoetus

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldajat taotleva inimese või puudega lapse kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel on aluseks sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel ja seadustega kooskõlas on sotsiaaltöötajal õigus küsida andmeid ka teistelt isikutelt.

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab täiskasvanud hooldust vajav isik (või eestkostja) ja teda hooldada sooviv isik või puudega lapse vanem, eestkostja või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldaja, vallavalitsusele järgmised dokumendid:

kirjalik vormikohane avaldus;
isikut tõendav dokument (ametniku poolt koopia tegemiseks);
koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta;
olemasolul kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;
olemasolul puudega lapse rehabilitatsiooniplaan.

Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole.
Taotlemine:
Avaldus hooldajatoetuse  määramiseks esitatakse paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalnõunikule vastuvõtuaegadel K 08.00-18.00 ja R 08.00-14.00.

Taotluse vorm