Kirjeldus

Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldajat taotleva inimese või puudega lapse kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel on aluseks sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel ja seadustega kooskõlas on sotsiaaltöötajal õigus küsida andmeid ka teistelt isikutelt.

Hooldajaks määratud isikule makstakse igakuist sotsiaaltoetust.

Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord; Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine
Toetuse suurus

Puudega isiku hooldajale toetus on 25 eurot kuus.
Sügava puudega isiku hooldajale toetus on 40 eurot kuus. Puudega lapse hooldaja toetus on 100 eurot kuus (pideva hooldusvajaduse korral 140 eurot kuus).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitab täiskasvanud hooldust vajav isik (või eestkostja) ja teda hooldada sooviv isik või puudega lapse vanem, eestkostja või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldaja, vallavalitsusele järgmised dokumendid:

kirjalik vormikohane avaldus;
isikut tõendav dokument (ametniku poolt koopia tegemiseks);
koopia arstlikust ekspertiisiotsusest puude määramise kohta;
olemasolul kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;

Kontaktid

Tiia Urm, e-post tiia.urm@kanepi.ee, telefon 7976316 (Kanepi piirkond)

Küllike Kaldoja, e-post kyllike.kaldoja@kanepi.ee, telefon 5034413 (Kõlleste piirkond)

Riina Marran, e-post riina.marran@kanepi.ee, telefon 53851582 (Valgjärve piirkond)