Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Kuidas töötleme Teie isikuandmeid ja eraelulist teavet?

Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Isikuandmete hulka kuuluvad teie nimi, sünniaeg, isikukood, aadressandmed, tervislik seisund, teave teie varandusliku seisukorra kohta, delikaatsed isikuandmed nagu näiteks andmed poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed, andmed pärilikkuse informatsiooni kohta, biomeetrilised andmed (Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõige 2). 

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 
Seadused on isikuandmete ja eraelu puudutava teabe menetlemiseks ja töötlemiseks näinud ette kitsendused. Vallavalitsuse sisemise töökorraldusega püüame teha kõik, et eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks teabeks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Kanepi Vallavalitsuses (edaspidi ametiasutus) ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Kanepi Vallavalitsus töötleb andmeid, mis on vajalikud talle pandud avalike ülesannete ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemine andmesubjekti nõusolekuta on lubatud andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud delikaatsete isikuandmete töötlemine.

Oma tegevuse käigus kogub ja töötleb ametiasutus isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet.

Edastamise lubatavus tuleneb peamiselt kahest alusest, need on andmesubjekti nõusolek ning seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenev kohustus.
Muudel juhtudel edastatakse andmeid isikutele, kellele andmete edastamise on lubanud andmesubjekt või kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust. Reeglina andmete välisriiki edastamist ei toimu.

Isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine

Isikuandmete aktiivseks avalikustamiseks peab eksisteerima seadusest tulenev selgesõnaline volitus. Aktiivselt avalikustatakse üksikaktid ilma isikuandmeteta (seal sisalduvad isikuandmed asendatakse xxxx-dega).
Asutusesiseseks kasutamiseks on tunnistatud teave, mis sisaldab eraelulisi või delikaatseid isikuandmeid. 
Üksikaktide resolutiivosa passiivsel avalikustamisel ei avalikustata isiku elukohta ega isikukoodi.
Lepingute puhul on avalik osapooled, objekt, eelarvest raha eraldamist puudutav lepingu osa. Avalik ei ole tingimused.
Ärisaladuseks loetakse niisugune teave ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada. Ärisaladust ei avalikustata (Konkurentsiseaduse § 63 lg 1).
Hangete pakkumused on konfidentsiaalsed, ei avalikustata (Riigihangete seaduse § 43 lg 4).
Avalikustatakse võitjaks tunnistatud pakkumuse summa.

Isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Andmete avalikustamine ei tohi ülemääraselt kahjustada andmesubjekti õigusi.
Valla ajalehes avaldame isiku nime ja fakti, et tal on sünnipäev. Muude isikuandmete avalikustamiseks, tuleb küsida eelnevalt isikult nõusolek. Sündide avalikustamiseks on vajalik kirjalik nõusolek lapsevanemalt. Surma puhul võib andmeid avalikustada.

Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete avalikustajalt isikuandmete avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui avalikustamine toimub seaduse alusel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber). Võimalikud juurdepääsupiirnagute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja kontaktandmeteta.

Vallavalitsuses tähistatakse väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi saaja või saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu e-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Väärteo otsuseid veebilehel ei avaldata. Väärteomenetlust reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga. Väärteotoimikut säilitatakse vallavalitsuses 5 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.

Meile tööle kandideerimisel:
- lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
- kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
- kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi;
- teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
- kandidaatide andmed on juurdepääsupiirnaguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel;
- teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.
Kandideerija dokumentidele juuurdepääs võimaldatakse vallavalitsuses konkursi otsustusprotsessiga seotud ametnikele ja isikutele. Töökohale kandideerijate avaldused koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse üks aasta konkursi lõppemisest.

Õigus tutvuda enda andmetega

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Andmesubjektil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmete väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 
21. leheküljest nõuda tasu 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.
Kui isik tahab rahvastikuregistris andmed sulgeda, teeb avalduse Siseministeeriumile.
Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule") kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik ID kaart).

Isikuandmete kaitseks ja õiguspäraseks töötlemiseks oleme kasutusele võtnud nii organisatsioonilised, füüsilised kui ka infotehnilised turvameetmed (Isikuandmete kaitse seaduse 
§ 25).
Ametiasutus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib:
1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset;
2. takistada kuriteo või kurjategija tabamist või raskendadada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Täpsemalt saate lugeda www.aki.ee - Juhised
Isikuandmete kaitse seadus
Avaliku teabe seadus