Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärve ja Vastse-Kuuste valla ühine jäätmehoolduseeskiri

KANEPI VALLA JÄÄTMEJAAMADE KASUTAMISE KORD

 
Kanepi valla jäätmejaamadesse saavad käesolevas korras loetletud eelsorteeritud jäätmeid tasuta üle anda rahvastikuregistrijärgsed Kanepi valla elanikud, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga ja omavad kehtivat korraldatud jäätmeveo lepingut ning on sõlminud Kanepi valla jäätmejaamade kaardi/lühinumbri kasutamise lepingu.

Jäätmevaldajad, kes ei ole rahvastikuregistrijärgsed Kanepi valla elanikud, aga omavad Kanepi valla haldusterritooriumil elukondlikke hooneid (elamud, suvilad) ning on sõlminud vähemalt suveperioodiks korraldatud olmejäätmeveo lepingu, saavad soovi korral taotleda Kanepi valla jäätmejaamade kasutamiseks tasulist jäätmejaamade värava avamiseks lühinumbrit. Selleks tuleb tasuda Kanepi Vallavalitsuse arvelduskontole EE152200001120263205 jäätmejaamade kasutamise aastatasu summas 100 eur (ükssada eurot) ja sõlmida tähtajaline lühinumbri kasutamise leping, mis tagab jäätmejaamade kasutamisõiguse järgnevaks 12 kuuks.
Lepingu pikendamiseks tuleb tasuda 5 päeva enne lepingu kehtivusaja lõppemist Kanepi Vallavalitsuse arvelduskontole uuesti 100 eurot ning saata maksekorralduse koopia jäätmejaama operaatorile, leping pikeneb automaatselt järgnevaks aastaks (12 kuuks).
Lepingu saab sõlmida ka Kanepi jäätmejaamas koha peal. Lepingu sõlmimise soov on vajalik eelnevalt kokku leppida jäätmejaama operaatoriga (tel 5294793 Ly Kamja, operaator@kanepi.ee), et saaks kontrollida lepingu sõlmimise eelduseks olevaid tingimusi.
Kui tähtajalise jäätmejaamade värava avamise lühinumbri tasu ei ole lepingu pikendamise tähtajaks laekunud, muutub number automaatselt kehtetuks.
 
Kanepi vallas on alates 2020. aastast avatud neli jäätmejaama järgmistel aadressidel:
1. Saverna jäätmejaam, aadress Katlamaja, Saverna küla, Kanepi vald.
Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 189502.
2. Põlgaste jäätmejaam, aadress Roosi tee 3, Põlgaste küla, Kanepi vald.
Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 189503.
3. Krootuse jäätmejaam, aadress Pärna tee 11, Krootuse küla, Kanepi vald.
Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 189504.
4. Kanepi jäätmejaam, aadress Kooli tn 21, Kanepi alevik, Kanepi vald.
Värava avamine toimub väravakaardi valideerimisel või helistamisel lepinguga seotud telefoninumbrilt lühinumbrile 189505.
 
Kanepi valla jäätmejaamad on jäätmete üleandmiseks avatud E-P kell 7.00-22.00.
Kanepi valla elanikud saavad tasuta jäätmejaamadesse tuua alljärgnevad jäätmed:
 • Ohtlikud jäätmed
- Kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh õlifiltrid ja -pakendid (kuni 20L)
- Värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid (kuni 10L), nendega määrdunud töövahendid ning pakendid - Taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning nende pakendid
- Vanad akud ja akuvedelikud
- Kemikaalid ja pestitsiidide jäätmed (kuni 10L)
- Kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted (kuni 2kg)
- Elavhõbedakraadiklaasid ja muud elavhõbedat sildavad jäätmed (kuni 2kg)
- Päevavalguslambid (erikujulised, kompaktsed), säästulambid, kõrg- ja madalrõhulahenduslambid
- Patareid ja väikeakud
- Tundmatud jäätmed
 
 •  Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed
- Suured kodumasinad (külmikud, telerid, elektri pliidid)
- Väikesed kodumasinad o Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni-seadmed
- Valgustusseadmed
- Elektri- ja elektrontööriistad (välja arvatud suured tööstuslikud tööriistad)
- Meditsiiniseadmed
- Seire- ja valveseadmed NB! Ära antavad koduses kasutuses olevad seadmed ei tohi olla saastunud ega lammutatud osadeks!
 
 • Segapakendid (pakend tuleb tühjendada, võimalusel loputada ning kokku suruda.)
- Klaasist pudelid/purgid
- Plastpudelid
- Tetrapakid
- Jogurtitopsid/võikarbid
- Alumiiniumpurgid
- Õue- ja teeküünalde ümbrised
- Puhtad penoplastist pakkekarbid ja –alused 
- Klaaspakend (klaastaara) Klaasist pudelid ja purgid
 
 • Vanapaber ja -papp/kartong
- puhas kuiv paber: ajalehed, ajakirjad, reklaamimaterjalid, töövihikud, kaustikud, ümbrikud, kirjutus-, joonistus- ja paljunduspaberid
- pappi, kartongi ja pruuni paberit, papp-pakendid peavad olema kokkusurutud, et need konteineris võimalikult vähe ruumi võtaks
Vanapaberi ja -papi ning kartongi konteinerisse EI TOHI VIIA:
- märga ja määrdunud paberit,
- kiletatud ja vahatatud paberit (kingituspakipaberid, foolium- ja kopeerpaberid, ehituspabereid)
- tootepakendeid (piimapakid, võipaki pabereid, kilet, vahtplasti, jäätise ja kommipabereid)
- märga ja määrdunud pappi
- kiletatud pappi
- muna-aluseid ja muid toiduainete pakendeid
- kasutatud pappnõusid ja papptopse
 
 • Suuremõõtmelised jäätmed

-Vanad mööbliesemed: kapid, toolid, lauad, diivanid, voodid, madratsid jne. Uksed ja aknaraamid (ilma klaasideta) NB! Mööbel peab olema eelnevalt väiksemateks osadeks lammutatud.

 • Vanad sõiduautorehvid Ühelt jäätmevaldajalt võetakse aastas vastu 8 velgedeta sõiduautorehvi.
 • Ehitusjäätmed (eelsorteeritud)
- Asbesti sisaldavad ja eterniidi jäätmed (korraga kuni 1 m3) NB! Eterniit tuleb laduda konteinerisse võimalikult tervete plaatidena ja ruumisäästlikult, plaate ei tohi konteinerisse loopida.
- Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, WC-potid ja valamud, penoplasti jäägid ja vahtplast ehitusest, soojustusmaterjalid (kokku kuni 1 m3)
- Lehtklaas (aknaklaas)
 
 • Kilejäätmed
Lisaks eelpool nimetatud jäätmetele võetakse Kanepi jäätmejaamas (aadressil Kooli tn 21, Kanepi alevik, Kanepi vald) täiendavalt vastu alljärgnevaid jäätmeid:
 • Vanametall ja metallijäätmed
 • Puit Kodumajapidamistes tekkinud naturaalne puit, mis on värvimata, lakkimata, õlitamata ja immutusvahenditega töötlemata (korraga kuni 1m3)
 • Tektsiil/plast Ohtlike jäätmete ja õlidega määrdumata rõivad ja tekstiil (korraga kuni 0,3 m3) Plastijäätmed (plastijäätmed peavad olema märgistatud nooltega kolmnurgaga, mille sees on number 1-7, näiteks plastkausid-ja ämbrid, plastvannid jne.) NB! Vastu ei võeta autode lammutamisel tekkinud plastijäätmeid.
 • Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed puulehed, niidetud muru, okkad, hekkide ja puude kärpimisjäätmed jne, kuni 0,6 m3)
 
Kõik jäätmed tuleb sorteerida liikide kaupa enne jäätmejaama minekut. Transportimisel paigutada jäätmed nii, et jäätmejaamas oleks lihtne erinevad jäätmeliigid eraldada ja vastavasse konteinerisse panna. Jäätmejaama võib tuua ainult seal vastuvõetavaid (eelpool loetletud) jäätmeid ja ainult jäätmejaama lahtioleku aegadel.
 
Kõiki Kanepi valla jäätmejaamasid opereerib Kanepi Varahaldus (reg. kood 77000878).
Operaatori telefoni nr: 529 47 93, e-mail: operaator@kanepi.ee.
 
Kui jäätmejaama operaatori töötaja ei viibi jäätmejaamas ja ohtlike jäätmete hoidla on suletud, tuleb ohtlikud jäätmed ladustada sortimentide kaupa jäätmejaama siseterritooriumil ohtlike jäätmete hoiuruumi ukse taha. Kui mõni jäätmekonteiner on täitunud, siis ei tohi jäätmeid konteineri kõrvale ladustada, vaid tuleb need viia mõnda teise Kanepi valla jäätmejaama, kus vastavas konteineris on ruumi. Konteinerite täitumise kohta soovitame enne jäätmejaama tulekut küsida infot jäätmejaama operaatorilt telefonil 529 47 93. Jäätmete mahapanek jäätmejaama aia äärde või värava taha on keelatud! Kõigis Kanepi valla jäätmejaamades on videovalve!
 
Piirnormi ületavad suuremas koguses ehitus- ja lammutusjäätmeid saab tasu eest ära anda vastavat õigust omavale jäätmevedajale, tellides selleks koju sobiva suurusega konteineri. Ehitusjäätmed saab viia ka ise sellisesse jäätmejaama, kus ehitusjäätmeid vastu võetakse (näiteks Võru Jäätmekeskuses Umbsaarel või Aardlapalu ümberlaadimisjaam).
Kanepi valla jäätmejaamasid haldab (jäätmete äravedu teostab) AS Epler & Lorenz.