Kirjeldus Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas.
 
Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime ja kontaktandmeid;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  3) objekti kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja planeeritavat asukohta;
  4) ettepaneku elluviimise kirjeldust;
  5) sihtrühma;
  6) hinnangulist maksumust;
  7) võimalusel ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks. Ettepanek peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot.

Ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon. Hindamise tulemusel selguvad ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust küsitluse teel. Kõik vastavaks tunnistatud ettepanekud avalikustatakse valla infokanalites.

Kaasava eelarve hääletus

Hindamise tulemusena vastavaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

  • Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kanepi vald.
  • Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
  • Hääletus toimub elektrooniliselt elektroonilises keskkonnas VOLIS.
  • Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada vallavalitsuses ja valla raamatukogudes.
  • Hääletuse kestus on vähemalt 7 kalendripäeva. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse vähemalt 7 kalendripäeva enne hääletust valla infokanalites.
  • Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne küsitluse lõppu ei avalikustata.
Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.
Õigusaktid  

Kanepi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Kontakt

Ettepanekud esitada SPOKU keskkonnas.

Merlika Niidumaa, arendusspetsialist, arendus@kanepi.ee, tel 56457546