Kanepi aleviku jäätmejaam                                

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt "Kanepi aleviku jäätmejaama rajamine" on ellu viidud ajavahemikul september 2018 - oktoober 2019.  Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 197 137,43 euroga, millele lisandus valla omafinantseering. Projekti eesmärgiks oli jäätmete ringlussevõtu arendamine ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamine.  

Projektiga viidi ellu Kanepi, Kõlleste, Laheda, Valgjärge ja Vastse-Kuuste valla ühise jäätmekava 2016-2020 üks suurim investeering, Kanepi jäätmejaama rajamine, mis aitab kaasa riilike strateegite ja kohalike omavalitsuste ühise jäätmekava elluviimisele.

 

 

Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs


Lühikokkuvõte

Põlgaste tööstuspiirkond asub Põlva maakonnas ja on Kanepi valla suurim tööstuspiirkond. Alal tegutseb kümmekond ettevõtet(sh maakonna üks suurimaid tööandjaid AS Arke Lihatööstus) ja neis töötab üle 130 inimese. Projektiga rekonstrueeritakse Põlgaste aleviku tööstuspiirkonna avalikus kasutuses olev juurdepääsutee 2018. aasta lõpuks. Projekti tulemusel paraneb olemasolevate ettevõtte konkurentsivõime, on loodud eeldused uute ettevõtete lisandumiseks ja piirkonna tööhõive tõuseb. Projektitoetusega kaasajastatakse juurdepääsutee tööstusala juurde: Roosi ja Tööstuse tänava asfaltkattega ristmik rekonstrueeritakse ja kruusakattega Tööstuse tänava tee rekonstrueeritakse ja kaetakse 0,81 kilomeetri ulatuses asfaltkattega.

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääsutee rekonstrueerimisega tõsta ettevõtjate konkurentsivõimet, luua eeldused uute ettevõtete lisandumiseks ning kasvatada piirkonna tööhõivet.

Tulemus

Põlgaste asula tööstusala avaliku juurdepääsutee rekonstrueerimisega on ettevõtjate majandusaktiivsust pärssiv kitsaskoht likvideeritud, avalik tugitaristu on kaasajastatud, 11 ettevõtja konkurentsivõime on tõusnud ja 2021 aastaks on loodud vähemalt 4 uut töökohta.

Toetuse summa

168 717 eurot Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist

 

 

Kanepi katlamaja ja kaugküttetorustik

Kanepi Gümnaasiumi köeti aastani 2017 halupuudega, vallamaja hoonet kerge kütteõliga ja lasteaeda põlevkiviõliga. Erinevate katelde kasutusiga lähenes lõpule ja juba lähiaastatel tulnuks teha suuri investeeringuid. Ainuüksi koolimaja küttelahenduse uuendamine oleks arvutuste järgi läinud maksma vähemalt 100 000 eurot. Keskkonnatoetuste abil tekkis aga võimalus aastakümneid tagasi maha jäetud kaugküttevõrgustiku asemele uus ning liita lähestikku asuvad hooned ühe katlamaja taha. Projekti rahastati EL Ühtekuuluvusfondist.
Investeeringu suurus kohalikku soojamajandusse oli ligikaudu 370 000 eurot. Sellest lõviosa ehk üle 270 000 euro võtab uus katlamaja, mille ehitas SW Energia OÜ oma vahendite ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuse eest. Teadaolevalt on Kanepi Eestis esimene koht, mis sai lisaks katlamaja uuendamisele KIKist raha, et ehitada soojusvõrk uuesti nullist üles. Selleks kulub lisaks ligikaudu 90 000 eurot, millest pool tuli leida vallal endal.
Lisaks vallale kuuluvatele hoonetele liideti kaugküttevõrguga ka üks kortermaja. Veel teisteski kortermajades kaalutakse liitumist kaugküttega.
Mitme katlamaja asemel ühe pidamine vähendas vallale kuuluvate hoonete kütmiseks õhku paisatavat süsinikdioksiidi aastas umbes 113 tonni.

 

Postitee viitade ja väikevormide heakorrastamine
Projekti elluviimise aeg: juuli-september 2017
Taotleja ja elluviija: Kanepi Vallavalitsus ja MTÜ Postitee
Toetaja: PRIA Põlvamaa Partnerluskogu LEADER-meetme kaudu
Projekti kogumaksumus: 15 698 EUR, sh PRIA toetus 13 341 EUR
Lühikirjeldus: Projekti raames uuendati kõik Postiteele 2009. aastal paigaldatud viidad ja infotaradel olevad tahvlid ning korrastati puhkekohad, trassile jäävad pingid, infotahvlid, prügikastid, ristipostid.
Lisainfo: Reeli Kork, tel 521 9018, e-post Reeli.Kork@mnt.ee

Keskkonnaprogramm - Põlva maakondlik programm 
Projekt "Kanepi aleviku vee-ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine" (teostatud)       Töid teostas OÜ Keskkond ja Partnerid. 
Projekti kogumaksumus on 17400 EUR. Toetus 13284 EUR.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus."

Keskkonnaprogramm
Projekt "Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus". (teostatud)
Töid teostas OÜ Sanbruno
Projekti kogumaksumus 536203,20 EUR-i. Toetus 444554,20 EUR-i.
Projekti toetas SA Keskonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnaprogramm
Projekt "Põlgaste asula vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus" (teostatud)
Projekti kogumaksumus on 675843,80 EUR-i. Eraldatud toetus 573443,00 EUR-i.
Töid teostas OÜ Aigren.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm 
Projekt "Kanepi Lasteaia rühmaruumide remonditõõd" (teostatud) 
Projekti kogumaksumus on 29791.20 EUR. 
Eraldatud toetus 25291,20 EUR-i. 
Töid teostas OÜ Arvensis. 
Projekti toetas Regionaalsete investeeringute andmise programm.

Keskkonnaprogramm
Projekt "Põlgaste kanalisatsioonitrassi ehitus ja olemasoleva veeühenduse likvideerimine" (teostatud)
Projekti kogumaksumus on 6700 EUR-i. Eraldatud toetus 5650 EUR-i.
Töid teostas Mintera OÜ.
Projekti toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.