Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kanepi vallas hakkas kehtima uus koerte ja kasside pidamise eeskiri

Kanepi vallas kehtib alates 01.08.2020 Kanepi valla koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis
sätestab koerte ja kasside pidamise ja märgistamise nõuded Kanepi valla haldusterritooriumil.

Koera ja kassi pidamise nõuded

Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda sellest, et loomapidaja peab tagama pideva järelevalve
oma looma üle. Vajadusel tuleb kasutada abivahendeid ning pimedal ajal või halva nähtavuse
korral teel liikudes on soovitatav kasutada helkurit või valgusallikat. Koera ja kassi pidamisel
ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada
inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada. Soovituslik on kasutada koeral kaelarihma, millel on
märgitud loomapidaja kontaktandmed.
Loomapidaja peab hoolitsema selle eest, et temale kuuluva koera ja kassi väljaheidete
sattumisel teise isiku omandis olevale kinnisasjale või avalikule territooriumile saaksid need
sealt koheselt koristatud. Silmas peab pidama ka seda, et avalikus supluskohas on
lemmikloomade ujutamine keelatud. Kui koer liigub vabalt piiratud territooriumil, siis peab
loomapidaja sissepääsu tähistama hoiatussildiga ning tuleb vältida looma omal tahtel välja
pääsemine. Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.
 

Koera ja kassi märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

Määruse kohaselt on olulisemaks muudatuseks loomaomanikule koera ja kassi märgistamise
ja registreerimise kohustus. Koera märgistamine mikrokiibiga ning kandmine registrisse on
kohustuslik, kassi puhul on toimingud soovituslikud. Koerad ja kassid registreeritakse ning
nende üle peetakse arvestust Kanepi valla lemmikloomaregistris (www.llr.ee)
Loomaomanikule on registreerimine tasuta.
 

Kiibi ja registrikande olulisus

Kui Teie koer või kass satub varjupaika, siis esimesena kontrollitakse kiibi olemasolu. Kiibi
leidmise korral otsib varjupaiga töötaja lemmikloomaregistrist kiibinumbri järgi looma
omanikku. Kui juhtub olukord, et loom on küll kiibistatud, kuid pole registrisse kantud, siis
puudub võimalus koera või kassi omanikku tuvastada. Seetõttu peab looma kiibistamine ja
registrisse kandmine käima käsikäes ning selliselt saab kindel olla, et Teie kass või koer jõuab
kadumisel turvaliselt koju.

Kelle poole küsimuste tekkimisel pöörduda?

Kui Teil loomaomanikuna puudub lemmikloomaregistri e-teeninduses looma registreerimise
võimalus või on tekkinud seoses lemmikloomadega muid küsimusi, siis pöörduge Kanepi
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5301 4438 või saates küsimused e-posti
aadressile keskkond@kanepi.ee.
Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist ja varjupaika toimetamist korraldab Kanepi vallas
Kanepi Varahaldus.

Väljakutse vajadusel helistada Kanepi Varahalduse juhatajale Tiit Rammul tel. 529 5821 

Väljaspool tööaega reageeritakse väljakutsetele läbi politsei juhul, kui ohus on looma või
inimese elu.
Alates 01.01.2020 on loomade varjupaiga teenuse kasutamise leping sõlmitud Kanepi
Varahalduse ja MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi vahel, asukohaga Roosi 91K, Tartu. Looma all
mõistetakse eelkõige lemmikloomi Loomakaitseseaduse § 2 punki 3 alusel.