Maa-ameti poolt on koostatud maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend ehk "Maaomaniku meelespea" tutvustab erinevaid maakorraldustoiminguid.

 

Maade mõõtmine

Katastriüksuse jagamisel, katastriüksuste liitmisel, kinnisasjade piiride muutmisel pöördub maaomanik katastriüksuse asukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse, et selgitada katastriüksuse jagamise, katastriüksuste liitmise, kinnisasjade piiride muutmise võimalusi ehk kas on vaja koostada detailplaneering või ilmnevad muud kitsendavad asjaolud (krundi suuruse piirang jne).

Järgmiseks on katastriüksuste jagamisel, liitmisel ja kinnisasjade piiride muutmisel vajalik tellida katastriüksuse moodustamise tööd maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavalt maamõõtjalt, kes maaomaniku volituse alusel taotleb katastripidajalt katastrimõõdistamise tingimused,  teostab katastrimõõdistamise ning koostab katastrimõõdistamise toimikud. 

Maamõõtja saab valida maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavalt maamõõtjalt nimekirja failist, mille saab alla laadida aadressilt https://www.maaamet.ee/et/amet-kontakt/tegevuslitsentsid/maakorraldustoode-tegevuslitsentsid

 

Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

Katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks esitab maaomanik Kanepi Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse.

Vallavalitsus selgitab välja õigusaktidest tulenevad piirangud ja muud asjaolud.

Ehitiseta katastriüksustele sihtotstarbe määramisel lähtub vallavalitsus maa tegelikust kasutusest või kehtivatest planeeringutest.

Ehitist teenindavale katastriüksusele määratakse kogu ulatuses ehitise kasutamise otstarbest tulenev sihtotstarve ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel.

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise ja muutmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Vallavalitsus esitab sihtotstarbe määramist käsitleva akti koos vastavasisulise avaldusega katastripidajale (Maa-ametile), kes kandeavalduse rahuldamise korral teeb kande maakatastrisse.

Katastripidaja teavitab katastriüksuse sihtotstarbe muutumisest kandeavalduse esitajat ja kinnistusraamatu pidajat.

 

Katastriüksuse aadressi muutmine

Katastriüksuse aadressi muutmiseks ja teiste aadressiga seotud küsimustega tuleb pöörduda Kanepi Vallavalitsuse maaspetsialisti poole.

Vallavalitsus määrab korraldusega katastriüksuse aadressi ja seejärel sisestab vastav ametnik aadressiandmed aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (ADS) menetlusrakendusse.

Pärast aadressi kinnitamist ADS menetlusrakenduses registreeritakse aadress maakatastris ja seejärel kinnistusraamatus.