"KODUD TULEOHUTUKS" PROJEKT

Eestis põleb eluhooneid aastas ligikaudu sama palju kui Põhjamaades, kuid tules hukkub kolm-neli korda rohkem inimesi. See tähendab, et liiga paljud Eesti kodud ei ole nende elanikele ohutud. Tulesurmade statistika kohaselt on kõige sagedasem tules hukkunu üksi elav vanemaealine ning see trend pigem jätkub. Mitmel tules hukkunul puudus kõige esmasem elupäästja – suitsuandur. Peamiselt tekkisid kodutulekahjud elektriseadmete kasutamisest või riketest elektriseadmetes, lisaks leidis aset ka küttesüsteemiga seotud tulekahjusid.

Eestis on endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud, mistõttu on Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega käima lükanud toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekti, millega soovitakse tuleohutuks muuta vähekindlustatute eluruumid.

"KODUD TULEOHUTUKS" KANEPI VALLAS

2019. aastal kasutati Kanepi vallas Päästeameti projektitoetust 4 eluruumi kütteseadmete  tuleohutumaks muutmiseks. Päästeametilt saadud toetuse abil ehitati kahes eluruumis uus ahi, ühele toetuse saajale ehitati uus pliit ja soojamüür ning ühe toetuse saaja eluruum sai uue korstna ja viimalõõri. Kokku tehti 2019. aastal kütteseadmete remonti 11533,50 euro eest. 

2020. aastal  toetati 2 majapidamist, kellest üks sai uue ahju ja teine uue elektrijuhtmistiku koos elektrikilbiga.  Päästeameti toetussumma oli 2020. aastal 4000 eurot, lisaks panustas vald oma eelarvelistest vahenditest 925,35 eurot.

2021. aastal on koostöös Päästeametiga välja valitud 3 majapidamist, kellel toetuse abiga truubi ja korstende remonti või elektrijuhtmestikku korda tehakse. Lisaks paigaldatakse sel aastal  eriprojektina 21 majapidamisse temperatuuriandurid võimaliku tuleohu kiireks avastamiseks. Päästeameti toetus 2021. aasta projektide elluviimiseks on 6882 eurot, millele lisandub Kanepi valla omaosalus. 

2022. aastal oli riigipoolse toetuse summa 3592 eurot. Kanepi vald panustas lisaks 200 eurot. Toetust sai kaks majapidamist - Piigaste külas asuval majapidamisel lammutati vana korstnaots ja ehitati uus ning Savernas asuvas korteris renoveeriti elektrisüsteemi.

2023. aastal toetati 5 majapidamist. Sel aastal oli riigipoolne toetus 11431 eurot ja valla omaosalus 999,8 eurot. Toetust eraldati ühele majapidamisele amortiseerunud ja tuleohtliku ahju ja soojamüüri lammutuseks ja uue ahju ja soojamüüri ehitamiseks, teisel majapidamisel lammutati tuleohtlik korsten ja ehitati uus nõuetekohane. Kolmes majapidamises renoveeriti elektrisüsteemi ja viidi elektrikilbid nõuetega vastavusse, kõrvaldades seega elektrisüsteemide tuleohu.

2024. aastaks on planeeritud kodude tuleohutumaks muutmiseks koostöös Päästeametiga 11000 eurot.

 

„Kodud tuleohutuks" projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös valla sotsiaaltööspetsialistidega.

Toetuse saamise eelduseks onPäästeameti poolt eelnevalt läbiviidud kodunõustamine.

PROJEKTI SIHTRÜHM

 • toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • puuetega inimesed;
 • eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

MIDA TOETATAKSE:

 • olemasoleva küttekolde ja – seadme parandamine;
 • vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • esmased tulekustutusvahendid (suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti);
 • eksperthinnang;
 • elektrisüsteemi parandamine;
 • elektriaudit;
 • gaasiseadmete parandamine;
 • uue gaasiseadme ehitus;
 • erilahendused, nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste erilahendused.

Lisainfo saamiseks  tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. 

Kodusid, mis on tuleohtlikud, on meie vallas siiski veel ning koostöös Päästeametiga toetame vastavalt võimalustele kodude ohutumaks muutmist.

Päästeameti jaoks on oluline, et inimesed elaksid oma kodudes turvaliselt. Selleks tuleb igaühel ise teha esimesed sammud ja vajadusel tuleb appi ka Päästeamet.

Kui kahtled oma kodu tuleohutuses ja soovid nõustamist, siis anna sellest Päästeametile teada Riigiinfo telefonil 1247.

Kodunõustamisest rohkem:  https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kodunoustamine/kodu.html