Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse saajad  2022. aastal

 Vallavalitsus otsustas 17. mail toimunud istungil anda Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetust järgmiselt:

1. Ain Kruusmaa, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

2. Taavi Kaur, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

3. Elen Kõrge, eluruumiga seotud ehitustöödeks 10 000 eurot;

4. Janno Sirol, eluruumiga seotud ehitustöödeks osaline toetus 6330 eurot. Osaline toetus antakse eelarvevahendite ammendumise tõttu.

Toetuse saajatega sõlmitakse toetuse kasutamise leping.  

Taotlusvoor oli avatud 7. märtsist kuni 7. aprillini. Kokku laekus 11 taotlust kogusummas ca 106 000 eurot. Sel aastal oli taotlusvooru eelarve 36330 eurot, millest õnnestus toetada 4 projekti.

Lisainfo: arendusspetsialist Merlika Niidumaa, tel: 56457546, e-mail: arendus@kanepi.ee.

 

Aruande vorm

 

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.
 
Toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist.
 
Kanepi Vallavalitsus võttis vastu taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete renoveerimiseks või ostmiseks ajavahemikul  07.03 - 07.04.2022.
 
2022. aastal saab toetust taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Kanepi valla territooriumil asuvat eluruumi. 
 
Toetatavad tegevused:
eluruumi ostmine;
eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine ja laiendamine;
elektritööd eluruumis ja liitumispunktist majani, elektrivõimsuse tõstmine;
hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korteri puhul ainult korterisisesed tööd);
hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).
 
Toetust saab taotleda erasektoris töötav spetsialist, piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja kes vastab järgmistele nõuetele: 
taotlejal on kutsekeskharidus või kõrgharidus;
taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
taotlejal on Põlva-, Valga- või Võrumaal (Kagu-Eestis) tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on äriühingu juhatuse liige või FIE;
taotleja brutotöötasu on taotluse esitamise seisuga vähemalt 75% Põlva maakonna keskmisest brutotöötasust https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/piirkonnad/polva-maakond;
taotlejal puuduvad riiklike maksude võlgnevused;
taotlejal ei ole võlgnevusi Kanepi valla ees;
eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotlemise hetkel ja ka kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.
NB! Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist, äriühingu juhatuse liige või füüsilisest isikust ettevõtja. Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.
 
Taotluses tuleb esitada järgmised dokumendid:
eelarve (etteantud vormil);
taotleja haridust ja väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. (kui ei ole võimalik hinnapakkumust esitada, siis tuleb esitada sellekohased põhjendused ja kalkulatsioonid). Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise korral;
eluruumi ostmise korral notariaalne ostu-müügieelleping;
eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1. (nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist) 
 
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot. Projekti maksumusele lisandub taotleja rahaline omafinantseering vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Ühele eluruumile antakse toetust üks kord.
 
Projekti elluviimise periood on toetuslepingu sõlmimisest maksimaalselt kuni 31.10.2023. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest või kuni 2 kuud hilisemast kuupäevast.
 
Täpsem info:
Kanepi Vallavolikogu 28.04.2020 määrus nr 6 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede. 
 
Lisainfo: Kanepi valla arendusspetsialist Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-mail merlika.niidumaa@kanepi.ee
 
Esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon koosseisus: arendusnõunik Merlika Niidumaa, haridus- ja noorsootöö spetsialist Eda Tarend,  finantsnõunik Kaida Vool, maaspetsialist Kadri Kaska, ehitusspetsialist Peep Potter
 
 
2021. aastal Kanepi vallas Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusprogrammi ei rakendatud. 

2020. aastal toetas Kanepi vald kogusummas 10 000 eurot Gerlit Järve taotlust.