Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.
 
Toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonnas töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist.
 
Kanepi Vallavalitsus 2021. aastal Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvooru ei ava. Taotlusvoorus mitteosalemisest vabanevad eelarve vahendid suunatakse teistesse kohalikku elukeskkonda arendavatesse taotlusvoorudesse (näiteks alustava ettevõtte toetusprogramm ja korteriühistute toetusprogramm). 
 
2020. aastal sai toetust taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames sai korrastada või soetada Kanepi valla territooriumil asuvat eluruumi. 
 
Toetatavad tegevused:
eluruumi ostmine;
eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine ja laiendamine;
elektritööd eluruumis ja liitumispunktist majani, elektrivõimsuse tõstmine;
hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korteri puhul ainult korterisisesed tööd);
hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).
 
Toetust saavad taotleda erasektoris töötavad spetsialistid, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotlejal on kutsekeskharidus või kõrgharidus;
taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;
taotlejal on Kagu-Eestis tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe;
taotleja brutotöötasu 1.01.2020.seisuga on suurem eelmise kalendriaasta maakonna keskmisest brutotöötasust (Statistikaameti andmetel 2019. a Põlva maakonna keskmine brutotöötasu oli 1140 eurot kuus);
taotlejal puuduvad riiklike maksude võlgnevused;
taotlejal ei ole võlgnevusi Kanepi valla ees;
eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotlemise hetkel ja ka kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.
 
Taotluses tuleb esitada järgmised dokumendid:
taotleja hardust ja väljaõpet tõendavate dokumentide koopiad;
vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. (kui ei ole võimalik hinnapakkumust esitada, siis tuleb esitada sellekohased põhjendused ja kalkulatsioonid). Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise korral;
eluruumi ostmise korral notariaalne või lihtkirjalik ostu-müügileping;
eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1. (nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist) 
 
Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Ühele eluruumile antakse toetust üks kord.
 
Projektidesse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. 
Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast ning projekti elluviimiseks on maksimaalselt 9 kuud.
 
Täpsem info toetusprogrammi, spetsialistidele ja eluasemele esitatavate nõuete taotlusvooru läbiviimise kohta: Kanepi Vallavolikogu 28.04.2020 määrus nr 6 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede 
 
Lisainfo: Kanepi valla arendusnõunik Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-mail arendus@kanepi.ee
 
Esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud 5-liikmeline komisjon.
Kanepi Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjoni liikmed on: Merlika Niidumaa, Eda Tarend, Kaida Vool, Urmas Kolina, Peep Potter
 
 

2020. aastal toetas Kanepi Vallavalitsus Kagu-Eesti spetsialistide programmist ühte toetuse saajat

 

Kanepi Vallavalitsus kinnitas 24. septembril 2020 Kagu-Eesti spetsialistide toetusmeetmest toetuse saaja. Toetuse saamiseks esitati neli taotlust, neist ainult üks vastas nõuetele. Toetust taotleti kogusummas 10 000 eurot.  

Esitatud taotlusi hindas viieliikmeline hindamiskomisjon vastavalt vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumitele.

Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Kanepi Vallavalitsus toetada Gerlit Järve taotlust.