Kanepi Vallavalitsus kuulutab välja taotlusvooru mittetulundusliku tegevuse toetamiseks 2023. aastal.

Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse, kodanikualgatuse, ühistegevuse ja kogukondade üldise arengu toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

Toetust võib taotleda mittetulundusühing või sihtasutus. Erandkorras võib toetuse taotleja olla eraisik või seltsing. Toetatakse tegevusi, mis toimuvad Kanepi vallas, on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

Toetust on õigus taotleda alljärgnevatele tegevustele:

1) projektide kaasfinantseerimine;

2) laste ja kuni 26-aastaste noorte osalemine maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;

3) Kanepi vallas toimuvate tegevuste ning avalike ürituste korraldamine;

4) Kanepi vallas tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste või seltsingute tegevuse toetamine.

 

Toetatakse kulusid, mis on otseselt seotud eelnimetatud tegevuste ja ürituste elluviimisega ja püstitatud eesmärkide saavutamisega.

Abikõlblikud ei ole:

1) juriidilise isiku asutamiskulud;

2) kingitused, esinduskulud, välja arvatud auhinnafond;

3) alkohoolsete jookide ostmine;

4) muid projekti seisukohalt põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

 

Taotlemine ja aruande esitamine toimub SPOKU keskkonnas. SPOKUga seotud tehnilistes küsimustes abistab kultuuri ja avalike suhete spetsialist Kerli Koor, e-post kerli.koor@kanepi.ee, tel: 5537576.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2022! Toetuse andmise korra järgi on taotluste esitamise tähtaeg küll 1. november, kuid palume Teil võimalusel saata oma taotlused varem, et saaksime eelarvet paremini planeerida.  

 

Palun mõelge oma 2023. aastaks planeeritavad tegevused ja üritused hästi läbi, et taotlused saaks esitatud 15. oktoobriks kõikide tegevuste ja ürituste kohta. Järgmise eelarveaasta jooksul laekunud taotlusvooruväliseid (erakorralisi) taotlusi ei pruugi vallavalitsus toetada, sest aasta vältel laekunud erakorralisi taotlusi rahastatakse vaid vabade eelarvevahendite olemasolul.

 

Tutvu Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korraga siin

 

Korra alusel ei toetata:

1) vallavalitsuse hallatavat asutust;

2) vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või spordiringi, kultuurikollektiivi, stuudiot, treeningrühma;

3) seltsingut või mittetulundusühingut, mis on samaaegselt vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või

spordiring, kultuurikollektiiv, stuudio, treeningrühm.

4) Toetust ei anta ettevõtlusega konkureerivaks tegevuseks.

 

Tuletan kõigile taotlejatele meelde, et toetust on võimalik taotleda eeldusel, et eelmise, ehk 2022. aastal toetust saanud projektide aruanded on valda esitatud! Välja arvatud üritused, mis on veel ellu viimata.

 

Infot eelmistel aastatel toetatud projektide kohta saab vaadata siit.

 

Lisainfo: 
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
arendus@kanepi.ee
tel 56457546