Kanepi valla moodustumine

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve vallavolikogud otsustasid kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 kinnitada Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemislepingu ja selle lisad ning esitada Vabariigi Valitsusele taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks (Kanepi 13.12.2016 otsus nr 46, Kõlleste 13.12.2016 otsus nr 28, Valgjärve 13.12.2016 otsus nr 39)
Vabariigi Valitsus kinnitas 26.01.2017 määrusega nr 36 haldusterritoriaalse korralduse muutmise, mille tulemusena Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus nimetusega Kanepi vald.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 10 lõikele 2 jõustub haldusterritoriaalse korralduse ning sellest tulenevalt haldusüksuse nime muudatus valimistulemuste väljakuulutamise päevast.
Valmiskomisjon registreerib oma otsusega valitud volikogu liikmed kaebuste esitamise tähtaja (3 päeva) möödumisel või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks on valmiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgnev päev.
Juhul kui kaebusi ei esitata, registreerib valimiskomisjon valitud volikogu liikmed 20.10.2017 ning avalikustab valimiskomisjoni otsuse. Valimiskomisjoni otsus valimistulemuste väljakuulutamise kohta jõustub 21.10.2017. See tähendab, et uus omavalitsusüksus, nimetusega Kanepi vald, tekib 21.10.2017.

Ametis olevad vallavanemad jätkavad tööd kuni uue vallavalitsuse ametisse kinnitamiseni.

Kõlleste , Valgjärve ja Kanepi valdade ühinemisleping

Kõlleste valla, Valgjärve valla ja Kanepi valla ühinemislepingu kinnitas Kanepi Vallavolikogu otsusega nr 46 kolme volikogu ühisistungil 13.12.2016 Kanepis.

ÜHINEMISLEPING
LISA 1- ÜHINEMISLEPINGU SELETUSKIRI
LISA 2- VALLA KAART
LISA 3- INVESTEERINGUTE KAVA
LISA 7- LAEKUNUD ETTEPANEKUD JA VASTUVÄITED ÜHINEMISLEPINGU KOHTA