Hurmi tn 9 katastriüksuse detailplaneering

 

Kanepi Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/2018/306 algatati Kanepi vallas Kanepi alevikus asuva Hurmi tn 9 katastriüksuse (katastritunnus 28501:001:0481) detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tankla ja ärihoone rajamiseks koos parklate ja platsidega, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine, juurdepääsuteede rajamine 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaanteelt ja 18120 Kanepi-Varbuse riigimaanteelt ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeritava ala pindala on 4,68 ha.

 

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 1, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Hurmi tn 9 katastriüksus asub Kanepi alevikus.

 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), detailplaneeringu koostamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa).

 

Hurmi tn 9 katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse alla, samuti ei kavandata tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka ning mille puhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju.

 

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

 

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses tööaegadel (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla dokumendiregistris  http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/3472832
 

Korraldus nr 306
 

Planeeringu ala_korralduse lisa 1