Mardi katastriüksuse detailplaneering

Kanepi Vallavalitsuse 03.06.2020 korraldusega nr 2-3/183 algatati Kanepi vallas Vissi külas asuva Mardi katastriüksuse (katastritunnus 85601:002:0820) detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine, maa kasutamise sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine. Soovitakse moodustada kaks krunti ja määrata neile ehitusõigus elamute rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 10000 m².
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse (PlanS) § 125 lõikest 2, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), detailplaneeringu koostamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa).

Mardi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse alla, samuti ei kavandata tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka ning mille puhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses tööaegadel (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4329892 

Korraldus nr 183 Mardi_algatamise_korraldus.pdf

Algatamise korralduse lisa 1.pdf

Talli katastriüksuse detailplaneering

Kanepi Vallavalitsuse 23.01.2020 korraldusega nr 2-3/27 algatati Kanepi vallas Valgjärve külas asuva Talli katastriüksuse (katastritunnus 28401:001:0284) detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Valgjärve külamaja rajamiseks, maa kasutamise sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine, juurdepääsutee rajamine kohalikult teelt (tee number 8560005, Valgjärve – Ringtee) ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeritava ala pindala on ca 3640 m².

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse (PlanS) § 125 lõikest 2, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), detailplaneeringu koostamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa). Detailplaneeringu koostaja on Terav Kera OÜ (aadress Sarapuu 2, 50705 Tartu).

Talli katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse alla, samuti ei kavandata tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka ning mille puhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses tööaegadel (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4068961

Korraldus nr 27 Talli_algatamise_otsus

Lisa 1 Korraldusele nr 27 Planeeringuala piir

TALLI DP_SELETUSKIRI

TALLI DP_KONTAKTVÖÖND

TALLI DP_OLEMASOLEV OLUKORD

TALLI DP_PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA

TALLI DP_SITUATSIOONISKEEM

Avalik väljapanek

Kanepi Vallavalitsus teatab, et võttis 31.08.2020 korraldusega nr 2-3/253 vastu (http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4422590) ja suunas avalikule väljapanekule Valgjärve külas asuva Talli katastriüksuse (katastritunnus 28401:001:0284) detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ca 3640 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Valgjärve külamaja rajamiseks, maa kasutamise sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine, juurdepääsutee rajamine kohalikult teelt ja liikluskorralduse põhimõtete määramine.

Talli katastriüksuse sihtotstarve on hetkel tootmismaa, detailplaneeringuga planeeritakse maa kasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala 600 m², hoonete lubatud maksimaalne kõrgus peahoonel 8,0 m ja abihoonel 6,0 m. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.09. – 12.10.2020.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses (Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald), Valgjärve raamatukogus (Valgjärve küla, Kanepi vald, Põlvamaa) tööaegadel või digitaalselt Kanepi valla veebilehel https://kanepi.kovtp.ee/detailplaneeringud.

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Kanepi Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald või e-postiga kadri@kanepi.ee.

TALLI DP_SITUATSIOONISKEEM

TALLI DP_SELETUSKIRI

TALLI DP_PÕHIJOONIS TEHNOVÕRKUDEGA

TALLI DP_OLEMASOLEV OLUKORD

TALLI DP_KOOSKÕLASTUSTE KOKKUVÕTE

TALLI DP_KONTAKTVÖÖND

TALLI KÜLAMAJA 3D VAATED

Hurmi tn 9 katastriüksuse detailplaneering

Kanepi Vallavalitsuse 14.11.2018 korraldusega nr 2-3/2018/306 algatati Kanepi vallas Kanepi alevikus asuva Hurmi tn 9 katastriüksuse (katastritunnus 28501:001:0481) detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine tankla ja ärihoone rajamiseks koos parklate ja platsidega, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine, juurdepääsuteede rajamine 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaanteelt ja 18120 Kanepi-Varbuse riigimaanteelt ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. Planeeritava ala pindala on 4,68 ha.
 
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punktist 1, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav alevikes ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Hurmi tn 9 katastriüksus asub Kanepi alevikus.
 
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), detailplaneeringu koostamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa).
 
Hurmi tn 9 katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse alla, samuti ei kavandata tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka ning mille puhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju.
 
Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
 
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses tööaegadel (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla dokumendiregistris  http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/3472832
 
 
Lisainfot detailplaneeringute kohta saab Kanepi Vallavalitsuse maaspetsialistilt (797 6315, kadri@kanepi.ee)