Mardi katastriüksuse detailplaneering

Kanepi Vallavalitsuse 03.06.2020 korraldusega nr 2-3/183 algatati Kanepi vallas Vissi külas asuva Mardi katastriüksuse (katastritunnus 85601:002:0820) detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine, maa kasutamise sihtotstarvete määramine, kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine. Soovitakse moodustada kaks krunti ja määrata neile ehitusõigus elamute rajamiseks. Planeeritava ala pindala on ca 10000 m².
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb planeerimisseaduse (PlanS) § 125 lõikest 2, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. PlanS § 125 lõike 1 punkti 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), detailplaneeringu koostamist korraldab Kanepi Vallavalitsus (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa).

Mardi katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga planeeritakse tegevust, mis keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõike 1 alusel ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuse alla, samuti ei kavandata tegevust, mis kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusalade hulka ning mille puhul peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Kanepi Vallavalitsuses tööaegadel (aadress Turu põik 1, Kanepi alevik Kanepi vald 63101 Põlvamaa), Kanepi valla dokumendiregistris http://delta.andmevara.ee/kanepi_vald/dokument/4329892 

Korraldus nr 183 Mardi_algatamise_korraldus.pdf

Algatamise korralduse lisa 1.pdf

MARDI DP_KONTAKTVÖÖND

MARDI DP_OLEMASOLEV OLUKORD

MARDI DP_PÕHIJOONIS KOOS TEHNOVÕRKUDEGA

MARDI DP_PÕHIJOONIS KOOS TEHNOVÕRKUDEGA

MARDI DP-SELETUSKIRI

Mardi DP-SITUATSIOONISKEEM

 

Avalik väljapanek

Kanepi Vallavalitsus teatab, et võttis 29.04.2021 korraldusega nr 2-3/176 vastu ja suunas
avalikule väljapanekule Vissi külas asuva Mardi katastriüksuse (katastritunnus
85601:002:0820) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 10000 m². Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on katastriüksuse jagamine, maa kasutamise sihtotstarvete määramine,
kruntidele ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade määramine.
Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse planeeringualal kaks üksikelamu maa krunti,
mõlemad suurusega 5000 m², hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala mõlemal
planeeritaval krundil on 400 m², hoonete suurim lubatud arv ühel krundil on 4 hoonet (1
üksikelamu ja 3 abihoonet). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.05. – 09.06.2021.
Detailplaneeringuga saab tutvuda eelneval kokkuleppel tööaegadel Kanepi Vallavalitsuses
(Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald) või digitaalselt Kanepi valla veebilehel
https://kanepi.kovtp.ee/detailplaneeringud. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab
esitada Kanepi Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik,
Kanepi vald või e-postiga kadri@kanepi.ee.
 

Detailplaneeringu kehtestamine

Kanepi Vallavalitsuse 10.06.2021 korraldusega nr 2-3/269 kehtestati Vissi külas asuva Mardi katastriüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse planeeringualal kaks üksikelamu maa krunti, mõlemad suurusega 5000 m². Olemasoleva hoonestuse juures säilitatakse maatulundusmaa krunt suurusega 1,26 ha. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala mõlemal planeeritaval krundil 400 m², hoonete suurim lubatud arv ühel krundil on 4 hoonet (1 üksikelamu ja 3 abihoonet), hoonete lubatud korruselisus on elamul kuni 2 maapealset korrus, abihoonel 1 maapealne korrus, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on elamul kuni 9,0 m, abihoonel kuni 6,0 m.

Detailplaneeringuga kavandatu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed ja piirkonda arendavad, kuna uue külamaja rajamine loob elanikele mitmekesised vabaaja veetmise võimalused ning rikastab piirkonda ja loob kvaliteetsema elukeskkonna. Planeeritavate tegevuste elluviimisel ei ole eeldatavat mõju looduskeskkonnale.

 

Kehtestatud detailplaneering: