Kirjeldus

Toetuse eesmärgiks on toetada mittetulunduslikku tegevust, aidates seeläbi kaasa Kanepi valla piirkondade, kogukondade, kodanikeühenduste ja elanike üldisele arengule läbi huvialase tegevuse, mitmekesiste vabaajategevuste ning ürituste korraldamise.

Toetust saab taotleda järgmistes valdkondades:

1) kultuuritegevus;
2) sporditegevus;
3) rahvaharidus.

Toetust võib taotleda tegevusteks:

1)  mis toimuvad üldreeglina Kanepi valla haldusterritooriumil;
2) on suunatud Kanepi valla elanikele, tutvustavad Kanepi valda laiemale üldsusele või on muul viisil seotud Kanepi vallaga;
3) mis vastavad või toetavad valla arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist.

Toetust saab taotleda Kanepi vallas tegutsev või Kanepi valla elanikele tegevusi pakkuv mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing ning erandkorras võib projektitoetuse taotleja olla eraisik.

Toetuste liigid:
1) projektitoetus - projekti elluviimiseks antav sihtotstarbeline toetus;
2) tegevustoetus -  juriidilise isiku igapäevase tegevuse korraldamiseks ning tema arengu tagamiseks antav sihtotstarbeline toetus (maksimaalne summa 3000€);
3) kaasfinantseeringu toetus -  rahaline toetus projektidele, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, omaosaluse või kaasfinantseeringu toetamiseks. Omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul.

Toetuse saaja esitab vallavalitsusele 30 tööpäeva jooksul peale toetatud tegevuse toimumist või projekti või tegevusaasta lõppemist vormikohase aruande eraldatud raha kasutamise kohta, näidates ära kogu projekti eelarve ja raha kasutamise ning esitades kuludokumendid või nende koopiad toetussumma suuruses. 


Esita taotlus elektrooniliselt.

Õigusaktid 

 

Kanepi valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Kontaktid

 

vald@kanepi.ee

Vormid

Aruanne tuleb esitada elektrooniliselt SPOKU keskkonnas taotluse juures (Minu asutused, taotleja taotlused, arvutatud, lisa aruanne).