Kanepi valla kaasav eelarve ootab lennukaid ideid

Sul on mõte kuidas muuta oma koduvald paremaks?
1.-15. märtsini  toimub Kanepi valla kaasava eelarve ideekorje.
Esita oma ettepanek!

Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas. Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
2022. aastal on kaasava eelarve maht 20 000 eurot.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime ja kontaktandmeid;

 2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);

 3) objekti kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja planeeritavat asukohta;

 4) ettepaneku elluviimise kirjeldust;

 5) sihtrühma;

 6) hinnangulist maksumust;

 7) võimalusel ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

 

Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks.

Ettepanek peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul. Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot.

Hiindamiskomisjoni otsusega selguvad ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust. Kõik vastavaks tunnistatud ettepanekud avalikustatakse valla infokanalites.

Kaasava eelarve hääletus

Hindamise tulemusena vastavaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse. Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kanepi vald. Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt. Hääletus toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada vallavalitsuses ja valla raamatukogudes. Hääletuse kestus on vähemalt 7 kalendripäeva. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse enne hääletust valla infokanalites. Hääletamine on salajane, häälte jaotust ettepanekute vahel enne küsitluse lõppu ei avalikustata. Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse. Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

Ettepanekuid saab esitada SPOKU keskkonnas.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
e-post: arendus@kanepi.ee
tel: 56457546