Kanepi vald alustas uue arengukava koostamist

Arengukava määrab omavalitsuse arengu põhisuunad ning on valla tegevuse alusdokument, mille põhjal kujundatakse eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved.

Vallavalitsuse korraldusega algatati Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja Kanepi valla eelarvestrateegia 2023– 2026 koostamine. Kanepi valla kehtiv arengukava jõustus 2019. aastal ning selle koostamisel võeti arvesse endise Kanepi valla, Kõlleste valla, Valgjärve valla arengukavad ja eelarvestrateegiad ning ühinemisleping. Vaadates eesootavaid väljakutseid arengus ja uut rahastusperioodi, on vaja koostada uus arengukava, mis käsitleks järgmise perioodi arenguvajadusi ja -võimalusi Kanepi vallas.

Arengukava koostamise koordineerimiseks moodustati töörühm, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade esindajad. Valdkondi on kokku kuus:
1. Haridus ja noorsootöö
2. Sotsiaal- ja tervisevaldkond
3. Kultuur, sport ja kogukond
4. Majandus- ja ettevõtluskeskkond
5. Keskkond ja heakord
6. Juhtimine ja koostöö

29. märtsil toimus esimene töökoosolek, kus töörühma liikmed arutasid valla arengukava koostamise protsessi. Otsustati koostada küsitlus valla teenuste ja elukeskkonna hetkeolukorra kaardistamiseks ja elanike ootuste väljaselgitamiseks. Küsitlusele vastates saab iga vallakodanik oma ettepanekud esitada.

Küsitlusele saab vastata ajavahemikus 18. aprill - 8. mai Kanepi valla kodulehel, raamatukogudes ja Kanepi vallamajas.

Järgmised sammud tehakse valdkondlikes töögruppides, kuhu kaasatakse valdkondadega seotud ametnikke, volikogu ja volikogu komisjonide liikmeid ning erinevate huvigruppide esindajaid.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
merlika.niidumaa@kanepi.ee
56457546