Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Kanepi Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Teatame, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Krüüdneri Karjäär OÜ (registrikood 10698390, aadress Näituse tn 21, Tartu linn) Kalda liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa laiendamise taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 05.08.2022 numbriga DM-120979-1).

Kalda liivakarjääri mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Kanepi vallas Krüüdneri külas Krüüdneri liivamaardlas, eraomandis oleval Kalda maaüksusel (katastriüksuse tunnus 85601:002:0815) ja riigile kuuluval maaüksusel Erastvere metskond 83 (katastriüksuse tunnus 85601:002:0708). Krüüdneri Karjäär OÜ taotleb Kalda liivakarjääri laiendamist vahetult ida poole jäävatele, riigimaal asuvatele aktiivse tarbevaru plokkidele 48–51. Senise mäeeraldise pindala on 23,93 ha ja teenindusmaa 27,68 ha, taotletav laiendus on 7,16 ha, millest moodustab mäeeraldise laiendus 7,01 ha. Taotletava laiendusega liidetakse mäeeraldisega ehitusliiva aktiivne tarbevaru 578 tuh m³ ja täiteliiva aktiivne tarbevaru 366 tuh m³). Maavara kavandatav kasutusvaldkond on betoontoodete valmistamine, teede ehitus. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 125 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Pärast varu ammendamist plaanitakse ala korrastada veekoguks ja vähemal määral metsamaaks.

Keskkonnaloa nr KL-516725 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-120979 ja dokumentide nr DM-120979 all.

 

Lisainfo:
Urmas Kolina
keskkonnaspetsialist
53014438
urmas.kolina@kanepi.ee