Teade SW Energia OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet teatas, et on võtnud menetlusse ettevõtte SW ENERGIA OÜ (registrikood 11963782, aadress Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond) esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV.PÕ-182390 muutmise taotluse. Ettevõte käitis asub aadressil Pärna tn 12, Krootuse küla, Kanepi vald, Põlva maakond (katastritunnus 35401:001:0298). SW ENERGIA OÜ põhitegevusala on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301).

Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses uute kütuste (tükkturvas, freesturvas) kasutuselevõtuga. Taotluse kohaselt on käitises kaks heiteallikat katlamaja korsten ja kolm õlimahutit. Katlamajas on kasutusel kaks põletusseadet summaarse soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega 1,48 MWth , milles kasutatakse kütusena puiduhaket 1000 t/a, tükkturvast 809,64 t/a, freesturvast 983,13 t/a või põlevkiviõli 140 t/a. Põlevkiviõli hoiustamiseks on kasutusel kolm 2 m3 mahutavusega mahutit.

Keskkonnaloa muutmise taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud keskkonnaloa nr L.ÕV.PÕ-182390 eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu.

Keskkonnaloa nr L.ÕV.PÕ-182390 muutmise taotlusega, loa ning otsuse eelnõudega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-121137, kus taotlus on leitav dokumendi nr T- KL/1014284-4 alt ja eelnõud on leitavad dokumendi nr DM-121137-6 alt.

 

Lisainfo:
Urmas Kolina
keskkonnaspetsialist
53014438
urmas.kolina@kanepi.ee