Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Kanepi Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ (registrikood 11349875, aadress Jalgpalli tn 21, Kesklinna linnaosa, Tallinn) esitatud Korjusmäe III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba kaevandamiseks.

Taotletav mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Kanepi vallas Sirvaste külas Korjusmäe liivamaardlas, riigi omandis oleval Erastvere metskond 324 kinnistul (katastriüksuse tunnus 85601:002:0229). Taotletava mäeeraldise pindala on 5,58 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,45 ha. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 243 tuh m³ ja kaevandatav varu 302,6 tuh m³. Maavara kavandatav kasutusvaldkond on üld- ja teedeehitus. Taotletav keskmine tootmismaht aastas on 20 tuh m³. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks, et varustada piirkonda täitematerjaliga ja sh kaevandmise käigus väljata endise korrastamata karjääriala jääkvaru ning koos ülejäänud alaga ka endine karjääriala korrastada metsamaaks ja tehisveekoguks ning karjääri nõlvad rohumaaks.

Keskkonnaloa nr KL-519815 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-125095 ja dokumentide nr DM-125095 all.

 

Lisainfo:
Urmas  Kolina
keskkonnaspetsialist
53014438
urmas.kolina@kanepi.ee