Kagu-Eesti saab sotsiaalhoolekande arendamiseks oma toetusprogrammi

Sotsiaalkindlustusamet käivitas Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande toetusprogrammi, et võimestada Põlva, Valga ja Võru maakonda ning sealseid omavalitsusi sotsiaalteenuseid strateegiliselt planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama.

Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande arenguvajaduste täpsustamist alustas sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamistalitus selle aasta kevadel. Analüüsi tulemusel selgus, et täna on piirkonna suuremateks kitsaskohtadeks koduteenuse kättesaadavus, sõltlastele suunatud teenuste puudumine, probleemid sotsiaaltranspordiga ning päevakeskuste vähesus.

Eelkõige on oluline ühtlustada ja parandada toetusprogrammiga sotsiaalhoolekande abimeetmete kvaliteeti KOV-i tasandil. Esmatasandil tuleb toetada täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamist ja innovaatiliste, inimkesksete ning kuluefektiivsete lahenduste väljatöötamist ja elluviimist.

Välja töötatud toetusprogramm koosneb mitmest etapist, millest oluline osa on sotsiaaltöö oskuste ja sotsiaalteenuste arendamise täienduskoolitusel. Üks etapp on ka igas omavalitsuses ühe sobiva sotsiaalteenuse väljaarendamine teenusedisaini põhimõttel. Lisaks tutvutakse Eesti sisestel õppereisidel sotsiaalvaldkonna heade praktikatega.

Toetusprogrammi lõppedes on omavalitsustel võimalus taotleda Euroopa sotsiaalfondi avatud taotlusvoorust rahastust kogusummas 1,5 miljonit, et ellu viia programmis disainitud sotsiaalteenuseid.

Toetusprogrammi lõpptähtpäev on 31. detsember 2024.

Üle aasta kestev programm on suunatud nii sotsiaalvaldkonna töötajatele kui ka laiemalt teistele kohaliku omavalitsuse (KOV) spetsialistidele ja koostööpartneritele. Programmi partner on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.