Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade

Kanepi Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 47 lg 4).

Keskkonnaamet teatas, et on võtnud menetlusse  SKP Invest OÜ (registrikood: 11476740, aadress Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Villa tn 50-2) Laiavangu V liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521998 taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 21.03.2024 numbriga DM-127885-1).

Taotletav mäeeraldis paikneb Põlva maakonnas Kanepi vallas Hino külas riigiomandisse kuuluva Erastvere metskond 43 (katastritunnus 28501:003:0919; pindala 93,49 ha, maa sihtotstarve on 100% maatulundusmaa) maaüksuse metsamaal, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,56 ha, hõlmates Laiavangu kruusamaardla täiteliiva aktiivse tarbevaru plokki 22 ja plokki 23, mis paikneb ploki 22 lamamis põhjaveetasemest madalamal. Kaevandatav maavara on taotluse kohaselt täiteliiv (aktiivne tarbevaru 532 tuh m³ ja allpool põhjaveetaset 257 tuh m³, kaevandatav varu vastavalt 445 tuh m³ ja 207 tuh m³). Keskmine tootmismaht aastas on 49 tuh m³. Maavara plaanitakse kasutada piirkonna teedeehituses ja ehitustöödel. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks.

Keskkonnaloa nr KL-521998 taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-127885 ja dokumentide nr DM- 127885 all.

 

Lisainfo:
UrmasKolina
keskkonnaspetsialist
53014438
urmas.kolina@kanepi.ee