Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu rahuldas 15.06.2021 tehtud otsusega AS Võru Vesi projekti „Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine " (projekt nr 18570) finantseerimise taotluse.

Projekti maksumuseks kokku on 944 813,25 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 460 155,30 eurot (AS Võru Vesi omaosalus 51,30%). Kanepi vald panustab projekti summas 484 657,95 eurot.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Valgjärve küla amortiseerunud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja reoveepuhasti, paigaldada puurkaevpumpla tehnohoonele õhukuivatus ning viia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem vastavusse kaasaegsete nõuetega, millega tagatakse kõikidele klientidele toimiv ja tõrgeteta jätkusuutlik joogivee- ja kanalisatsiooniteenus. Rekonstrueerimistööde tulemusena paraneb elanike elukvaliteet ja vähenevad vee-ettevõtja kulutused hooldus- ja remonditöödele (sh avariitöödele). Projekti tulemusena väheneb looduskeskkonna reostatus (sh puhasti suubla), säästetakse põhjaveevarusid (veetorustike lekked vähenevad) ja vähendatakse liigvee infiltratsiooni kanalisatsioonitorustikesse.

Projekti projekteerimis- ja ehitustöid teostab riigihanke nr 240757 tulemusena Wesico Projekct OÜ ning omanikujärelevalvet teeb riigihanke nr 240757 tulemusena konsortsium Korbovek OÜ ja Lacados OÜ. Ehitustööd valmivad 2023. aasta alguses.