Projekteerimistingimuste avatud menetlus

 

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku § 27 lg 1 alusel korraldada avatud menetlusena (projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul).

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Piigandi külas Hargi, Põllu-Jakubi, Kalliku ja Sika maaüksustele rajatavatava päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kanepi Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama (päikesepark) rajamiseks. Päikeseelektrijaama kavandatakse Kanepi vallas Piigandi külas Hargi (katastritunnus 28401:001:0562), Põllu-Jakubi (katastritunnus 28501:004:0098), Kalliku (katastritunnus 28501:004:0734) ja Sika (katastritunnus 28401:001:0560) maaüksustel. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist 27. juulini 2022 Kanepi valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@kanepi.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 27.07.2022.. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Kanepi valla veebilehel. Täiendav info ja küsimused: ehitusspetsialist Peep Potter (peep.potter@kanepi, 55605720).

Menetlusega seotud dokumendid:

Eelnõu-Avatud menetlusega projekteerimistingimuste väljastamine 

Projekteerimistingimused

Asendiplaan