Kanepi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu planeerimisseaduse § 87 lõike 1 kohase avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

  • 18.10.2022 kell 13 Krootuse külakeskuses (Pargi 3, Krootuse küla)
  • 18.10.2022 kell 15 Saverna külakeskuses (Kooli tee 5, Saverna küla)
  • 18.10.2022 kell 17 Kanepi Seltsimajas (A. Weizenbergi tn 31, Kanepi alevik)

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 8.08.-6.09.2022. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/uldplaneering ning vallamajas kohapeal, Saverna Rahvaraamatukogus ja Põlgaste raamatukogu-külakeskuses.

Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid, selgitada valla seisukohti ja põhjendada üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris. Planeeringulahenduse väljatöötamisel lähtuti rahvastikutrendidest ja prognoositavast arendus- ja ehitustegevuse aktiivsusest. Võrreldes kehtivate üldplaneeringutega on maakasutust kahanemisele kohandatud (eelkõige perspektiivsete elamualade osas).

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kanepi Vallavalitsusest: Kadri Kaska (kadri.kaska@kanepi.ee), tel 797 6315.