Koostatav üldplaneering

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad

  • 04.11.2020 kell 13 Krootuse külakeskuses, Pargi 3, Krootuse küla, Kanepi vald
  • 04.11.2020 kell 15 Saverna külakeskuses, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
  • 04.11.2020 kell 17 Kanepi Seltsimajas, A. Weizenbergi tn 31, Kanepi alevik, Kanepi vald

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.08.2020–21.09.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/et/uldplaneering ja vallas kohapeal.

Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid ja vajadusel leevendusmeetmed.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Palume osaleda oma piirkonna arutelul ja ohutuse tagamiseks kanda võimalusel maski.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kanepi Vallavalitsusest: maaspetsialist Kadri Kaska, e-posti aadress kadri@kanepi.ee, tel 797 6315.

Kanepi valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõule tehtud ettepanekud ja valla vastusseisukohad

 

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 21.08.2020–21.09.2020.

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/et/uldplaneering. Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Kanepi Vallavalitsuses, Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald
  • Saverna raamatukogus, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
  • Krootuse raamatukogus, Pargi 3, Krootuse küla, Kanepi vald

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: kadri@kanepi.ee või Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid ja vajadusel leevendusmeetmed.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Üldplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne

KSH lisa 1 – ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK

Kaardid:

Kanepi valla kaart

Kanepi alevik

Põlgaste

Saverna

Maaritsa

Valgjärve

Krootuse

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil otsustati algatada Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu 19.06.2018 otsus nr 1-3/2018/14

 

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil kinnitati volikogu otsusega nr 1-3/2018/13 Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine viidi läbi koostöös OÜ Hendrikson & KO planeerimisspetsialistidega.

Ülevaatamise tulemustega saab tutvuda SIIN

 

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus (LS ja KSH VTK) on aluseks üldplaneeringu ja KSH protsessi läbiviimisele. Vastavalt Planeerimisseadusele küsiti LS ja KSH VTK-le ettepanekuid huvitatud osapooltelt. Arvestatud ettepanekute põhjal on dokumente parandatud. Kõik esitatud ettepanekud ja valla vastusseisukohad on toodud LS ja KSH VTK lisas 1 ja 2.

 Kanepi valla ÜP LS_KSH VTK

 Kanepi tugiplaan

Kehtivad üldplaneeringud

Kanepi valla üldplaneering

Kanepi Vallavolikogu on 15.08.2017 otsusega nr 28 kehtestanud Kanepi valla üldplaneeringu.

Vallavolikogu otsus nr 28

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses, sh digitaalselt kopeerida parema resolutsiooniga pdf-faile.

Üldplaneeringu kaardimaterjal, seletuskiri ja KSH:

Kanepi vald planeeringulahendus

Maakasutuskaart_Kanepi alevik

Maakasutuskaart_Põlgaste küla

Kanepi أœP seletuskiri_2017_04_10

Kanepi valla ÜP KSH programm_heakskiidetud

KSH hindamise aruanne heakskiidetud

Kanepi valla ÜP lähteandmestiku analüüs

Planeeringu pass

Valgjärve valla üldplaneering

Valgjarve_RV_Kaart.jpg

Valgjarve_YP_Kaart.jpg

ValgjärveÜP_Seletuskiri2008.pdf

Valgjärve KSH aruanne_alkranel_2007_1.pdf

Kõlleste valla üldplaneering

Ihamaru_20090619.pdf

Kolleste_vald_20090619

Kolleste_valla__YP_seletuskiri_Kehtestatud_planeeringu_täiendamine

Krootuse_20090619

Prangli_20090619