Koostatav üldplaneering

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil otsustati algatada Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu 19.06.2018 otsus nr 1-3/2018/14

 

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil kinnitati volikogu otsusega nr 1-3/2018/13 Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine viidi läbi koostöös OÜ Hendrikson & KO planeerimisspetsialistidega.

Ülevaatamise tulemustega saab tutvuda SIIN

 

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus (LS ja KSH VTK) on aluseks üldplaneeringu ja KSH protsessi läbiviimisele. Vastavalt Planeerimisseadusele küsiti LS ja KSH VTK-le ettepanekuid huvitatud osapooltelt. Arvestatud ettepanekute põhjal on dokumente parandatud. Kõik esitatud ettepanekud ja valla vastusseisukohad on toodud LS ja KSH VTK lisas 1 ja 2.

 Kanepi valla ÜP LS_KSH VTK

 Kanepi tugiplaan

Kehtivad üldplaneeringud

Kanepi valla üldplaneering

Kanepi Vallavolikogu on 15.08.2017 otsusega nr 28 kehtestanud Kanepi valla üldplaneeringu.

Vallavolikogu otsus nr 28

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses, sh digitaalselt kopeerida parema resolutsiooniga pdf-faile.

Üldplaneeringu kaardimaterjal, seletuskiri ja KSH:

Kanepi vald planeeringulahendus

Maakasutuskaart_Kanepi alevik

Maakasutuskaart_Põlgaste küla

Kanepi أœP seletuskiri_2017_04_10

Kanepi valla ÜP KSH programm_heakskiidetud

KSH hindamise aruanne heakskiidetud

Kanepi valla ÜP lähteandmestiku analüüs

Planeeringu pass

Valgjärve valla üldplaneering

Valgjarve_RV_Kaart.jpg

Valgjarve_YP_Kaart.jpg

ValgjärveÜP_Seletuskiri2008.pdf

Valgjärve KSH aruanne_alkranel_2007_1.pdf

Kõlleste valla üldplaneering

Ihamaru_20090619.pdf

Kolleste_vald_20090619

Kolleste_valla__YP_seletuskiri_Kehtestatud_planeeringu_täiendamine

Krootuse_20090619

Prangli_20090619