Kanepi valla üldplaneeringu kehtestamine

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu 15.02.2024. a otsusega nr 1-3/3 kehtestati Kanepi valla üldplaneering.
 

Kanepi valla üldplaneeringu põhiülesanne on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine luues seeläbi eeldused hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneering toob välja üldised suundumused tehnilise ja sotsiaalse taristu väljaarendamise osas, määrab detailplaneeringu kohustusega alad ning annab tingimused ruumiliste väärtuste (roheline võrgustik, väärtuslikud põllumajandusmaad, miljööväärtuslik hoonestusala jm) säilitamiseks. Samuti määrab üldplaneering erinevate juhtotstarvetega maa-alade kasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused.

Üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivat majanduslikku, sotsiaalset, kultuurilist mõju ning mõju looduskeskkonnale, määrab vajadusel mõju leevendusmeetmed. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Üldplaneeringu ülesannete lahendamisel on Põlva maakonnaplaneeringuga määratud suuniseid ja tingimusi täpsustatud. Täpsustused ei muuda Põlva maakonnaplaneeringu 2030+ põhilahendust.

Kanepi valla üldplaneeringu lähteseisukohad

2022_12_23_Kanepi_YP_KSH

Kanepi_YP_Seletuskiri

Maakasutusplaan

Kanepi alevik

Krootuse

Maaritsa

Polgaste

Saverna

Valgjärve

Kanepi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 8.08.2022–6.09.2022, mille jooksul laekus vallavalitsusele 6 kirja nii asutustelt kui kodanikelt. Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 18. oktoobril 2022 Krootuse külakeskuses, Saverna külakeskuses ja Kanepi seltsimajas. Krootuse külakeskuses toimunud arutelul elanikke ega teisi huvitatuid ei osalenud.

Väljapaneku jooksul laekunud eraisikute ettepanekud puudutasid matkaradade, väärtusliku põllumajandusmaa ja kaardi alusandmete uuendamise teemasid.

Ametkondlikult esitasid ettepanekuid Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium tehes ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate teemade kohta. Kanepi Looduse Kaitseks MTÜ esitas ettepaneku Ritsike palo puhkemetsa kohaliku kaitse alla võtmiseks. Kõik esitatud arvamused ja ettepanekud koos Kanepi valla põhjendatud vastusseisukohtadega on koondatud ja avalikustatud siin, arvestatud ettepanekute põhjal on planeeringut ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet täiendatud.

Avalike arutelude käigus Saverna külakeskuses ja Kanepi seltsimajas kujunesid põhilisteks teemadeks KAH-metsade planeerimine, Ritsike palo puhkemetsa kohaliku kaitse alla võtmine, perspektiivsete kergliiklusteede ja matkaradade kavandamine, vanade geoloogiliste uuringute alade üldplaneeringu kaartidel kajastamine, kaardi alusandmete uuendamise vajadus.

Üldplaneeringu protsessi järgmiseks sammuks on planeeringumaterjalide täiendamine avalikustamise tulemuste põhjal, planeeringu esitamine heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile ning peale heakskiidu saamist vallavolikogu kehtestab üldplaneeringu.

Üldplaneeringu avalikustamise arvamuste koondtabel.

 

 

Kanepi valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu planeerimisseaduse § 87 lõike 1 kohase avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

 • 18.10.2022 kell 13 Krootuse külakeskuses (Pargi 3, Krootuse küla)
 • 18.10.2022 kell 15 Saverna külakeskuses (Kooli tee 5, Saverna küla)
 • 18.10.2022 kell 17 Kanepi Seltsimajas (A. Weizenbergi tn 31, Kanepi alevik)

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 8.08.-6.09.2022. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel ning vallamajas kohapeal, Saverna Rahvaraamatukogus ja Põlgaste raamatukogu-külakeskuses.

Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid, selgitada valla seisukohti ja põhjendada üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris. Planeeringulahenduse väljatöötamisel lähtuti rahvastikutrendidest ja prognoositavast arendus- ja ehitustegevuse aktiivsusest. Võrreldes kehtivate üldplaneeringutega on maakasutust kahanemisele kohandatud (eelkõige perspektiivsete elamualade osas).

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kanepi Vallavalitsusest: Kadri Kaska (kadri.kaska@kanepi.ee), tel 797 6315.

 

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu on 16.06.2022.a otsusega nr 1-3/19  vastu võtnud Kanepi valla üldplaneeringu, tunnistanud nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning suunanud üldplaneeringu avalikule väljapanekule vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg-le 1.

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.08.2022–6.09.2022.

Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel: https://kanepi.kovtp.ee/uldplaneering

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

 • Kanepi Vallavalitsuses, Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald
 • Saverna Rahvaraamatukogus, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
 • Põlgaste raamatukogu-külakeskuses, Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald

Planeeringulahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: kadri.kaska@kanepi.ee või Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

 

Üldplaneeringu seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne 

KSH lisa 1 – ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK

 

Maakasutuskaardid:

Kanepi valla kaart

Kanepi alevik

Põlgaste

Saverna

Maaritsa

Valgjärve

Krootuse

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

 

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad

 • 04.11.2020 kell 13 Krootuse külakeskuses, Pargi 3, Krootuse küla, Kanepi vald
 • 04.11.2020 kell 15 Saverna külakeskuses, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
 • 04.11.2020 kell 17 Kanepi Seltsimajas, A. Weizenbergi tn 31, Kanepi alevik, Kanepi vald

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 21.08.2020–21.09.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/et/uldplaneering ja vallas kohapeal.

Avaliku arutelu eesmärgiks on arutada avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekuid.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid ja vajadusel leevendusmeetmed.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Palume osaleda oma piirkonna arutelul ja ohutuse tagamiseks kanda võimalusel maski.

Täiendavat infot avaliku arutelu kohta saab Kanepi Vallavalitsusest: maaspetsialist Kadri Kaska, e-posti aadress kadri@kanepi.ee, tel 797 6315.

Kanepi valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõule tehtud ettepanekud ja valla vastusseisukohad

 

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Kanepi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 21.08.2020–21.09.2020.

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi Vallavalitsuse kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/et/uldplaneering. Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

 • Kanepi Vallavalitsuses, Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald
 • Saverna raamatukogus, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
 • Krootuse raamatukogus, Pargi 3, Krootuse küla, Kanepi vald

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: kadri@kanepi.ee või Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid ja vajadusel leevendusmeetmed.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Üldplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne

KSH lisa 1 – ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK

Kaardid:

Kanepi valla kaart

Kanepi alevik

Põlgaste

Saverna

Maaritsa

Valgjärve

Krootuse

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamine

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil otsustati algatada Kanepi valla üldplaneeringu koostamise ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu 19.06.2018 otsus nr 1-3/2018/14

 

Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 istungil kinnitati volikogu otsusega nr 1-3/2018/13 Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.Kanepi valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine viidi läbi koostöös OÜ Hendrikson & KO planeerimisspetsialistidega.

Ülevaatamise tulemustega saab tutvuda SIIN

 

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus (LS ja KSH VTK) on aluseks üldplaneeringu ja KSH protsessi läbiviimisele. Vastavalt Planeerimisseadusele küsiti LS ja KSH VTK-le ettepanekuid huvitatud osapooltelt. Arvestatud ettepanekute põhjal on dokumente parandatud. Kõik esitatud ettepanekud ja valla vastusseisukohad on toodud LS ja KSH VTK lisas 1 ja 2.

 Kanepi valla ÜP LS_KSH VTK

 Kanepi tugiplaan

Kehtivad üldplaneeringud

Kanepi valla üldplaneering

Kanepi Vallavolikogu on 15.08.2017 otsusega nr 28 kehtestanud Kanepi valla üldplaneeringu.

Vallavolikogu otsus nr 28

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses, sh digitaalselt kopeerida parema resolutsiooniga pdf-faile.

Üldplaneeringu kaardimaterjal, seletuskiri ja KSH:

Kanepi vald planeeringulahendus

Maakasutuskaart_Kanepi alevik

Maakasutuskaart_Põlgaste küla

Kanepi ÜP seletuskiri_2017_04_10

Kanepi valla ÜP KSH programm_heakskiidetud

KSH hindamise aruanne heakskiidetud

 

Valgjärve valla üldplaneering

Valgjarve_RV_Kaart.jpg

Valgjarve_YP_Kaart.jpg

ValgjärveÜP_Seletuskiri2008.pdf

Valgjärve KSH aruanne_alkranel_2007_1.pdf

Kõlleste valla üldplaneering

Ihamaru_20090619.pdf

Kolleste_vald_20090619

Kolleste_valla__YP_seletuskiri_Kehtestatud_planeeringu_täiendamine

Krootuse_20090619

Prangli_20090619