Kanepi valla arengukava 2023-2030

Maaelu eelised, linnaelu võimalused – kõlab Kanepi valla arenguvisioon aastaks 2030.

Kanepi valla arengukava aastateks 2023-2030 võeti volikogus vastu 16. märtsil. Töö arenguvajaduste väljaselgitamiseks, eesmärkide seadmiseks, tegevuste läbimõtlemiseks ja tegevuskava kokkupanemiseks kestis eelnevalt peaaegu aasta. Valla arengu kavandamise töögruppides ja aruteludel osales üle 50 inimese – ettevõtjaid, kogukondade esindajaid, MTÜ-de eestvedajaid, valla ametnikke, volikogu liikmeid, kultuuri- ja haridusasutuste juhte, eakate ja noorte esindajaid. Lisaks said kõik valla elanikud osaleda avalikul arvamusküsitlusel eelmise aasta aprillis-mais. Küsisime valla elanikelt arvamust, mis on vallas hästi, mis probleemid vajavad lähiaastatel lahendamist, kuidas elu Kanepi vallas paremaks muuta ja milline võiks olla Kanepi vald aastal 2030? Vastuseid laekus 79.

Valla arengukava on sisuliselt jaotatud viieks valdkonnaks. Iga valdkonna arendamiseks on seatud strateegilised eesmärgid ja nende eesmärkide ellu viimiseks välja töötatud tegevuskava.

Majandus- ja elukeskkonna valdkonnas on üldeesmärk sõnastatud järgmiselt - Kanepi vald on atraktiivne ja nutikalt korraldatud elu- ja ettevõtluskeskkond, kus on kõik eluks vajalik olemas ning elatakse tasakaalus loodusega. 

Sotsiaalse heaolu valdkonna üldeesmärk - Kanepi vallas märgatakse elaniku vajadusi ja muresid ning pakutakse talle koostöös tuge, mis võimaldab kõigile turvalist, tervet ja õnnelikku elu. Planeeritud tegevuste elluviimiseks arendatakse koostööd, paranevad perede toetamise võimalused, kogukonna tugi ja teenuste kvaliteet. Paraneb ka kriisideks valmisolek.

Hariduse ja noorsootöö valdkonna üldeesmärgiks on, et Kanepi vallas luuakse koostöös igale lapsele ja noorele võimalused eneseteostuseks. Selleks peame pöörama veelgi enam tähelepanu noortele, noorsootöö- ja huvitegevuse kättesaadavuse parandamisele ja mitmekesistamisele, elukestva õppe võimaluste pakkumisele täiskasvanutele ja looma motiveerivaid töötingimusi.

Kultuuri, spordi ja kogukonna üldeesmärgi elluviimiseks Kanepi vallas pakutakse kõigile valla elanikele heal tasemel võimalusi osaleda kultuuri, spordi, vaba aja ja kogukonnaelu tegevustes. Aktiivsete kogukondade  ja motiveeritud eestvedajate kaasamisel toetame sportimist ja aktiivset eluviisi võimaldava taristu arendamist ja erinevaid kultuuriüritusi.

Juhtimise, koostöö ja kuvandi valdkonna üldeesmärgiks on seatud - Kanepi vald on aastaks 2030 üle-eestiliselt tuntud, sidus ning uuenduslik vald, kus kõigi elanike häälel on valitsemises võrdväärselt kõla ja kaalu. Oluliseks peetakse inimeste kaasamist otsustamisesse ja noortele võimaluste andmist valla valitsemisel kaasa rääkida.

Arengukava täitmise seiret tegevuste elluviimise edukuse hindamiseks ja elanikelt rahulolu tagasiside saamiseks hakkame läbi viima vähemalt kord kahe aasta järel. Selleks vaatame võrdlusandmeid avalikest andmebaasidest, näiteks minuomavalitsus.ee ja viime läbi rahuloluküsitlsusi elanikele. Tegevuste elluviimise edukuse ja mõju hindamiseks on arengukavas ära toodud mõõdikud arengukava kehtima hakkamise algtasemel ja eesmärgid, kuhu tahame jõuda aastaks 2030.

Arengukava dokument koos lisadega (heteolukorra kirjeldus ja eelarvestrateegia) ja kokkuvõte avalikel aruteludel laekunud ettepanekutest on kättesaadav siit.

Täname kõiki, kes valla arengu kavandamisel oma panuse andsid, mõtteid avaldasid ja kaasa töötasid!

 

Merlika Niidumaa
arendusspetsialist